Individuální pomoc dětem s handicapem

V rámci svých finančních možností vyřizuje Nadace Naše dítě individuální žádosti o pomoc rodinám s handicapovaným(i) dítětem (dětmi).

O poskytnutí finanční podpory rozhoduje vždy správní rada.    

Schválené žádosti musí odpovídat statutu nadace a jejímu poslání!

 Dlouhodobě pomáháme:

  • dětem mentálně a fyzicky handicapovaným
  • dětem z problémových rodin a dětem v ústavní výchově
    (dětské domovy, kojenecké, diagnostické, výchovné ústavy)
  • dětem ohroženým chudobou (dětem rodičů samoživitelů)
  • dětem v pěstounské péči 
  • dětem zneužívaným a týraným

S individuální žádostí o pomoc v těžké situaci se na Nadaci Naše dítě obrací stovky rodičů ročně.

Nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na zakoupení kompenzačních pomůcek, rehabilitací a terapií, na osobní asistenci či podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi.

CO JE POTŘEBA K PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK OD NADACE NAŠE DÍTĚ PRO OHROŽENÉ DĚTI?

1) Předložit žádost, ve které bude uvedeno, k jakému účelu pro své dítě (0-18) příspěvek potřebujete a v jaké výši. Žádost o nadační příspěvek pro dítě.

2) Doložit kopii poslední lékařské zprávy, která vypovídá o zdravotním stavu dítěte (společně s fotokopií průkazu ZTP).

3) Doložit sociální situaci a celkový finanční příjem rodiny (všechny dospělé osoby a jejich příjmy, např. matka samoživitelka, příjem otce, příjem matky, doklad o příspěvku na péči, kopie podpory v nezaměstnanosti, podpora v hmotné nouzi, doklad o proplácení alimentů...). Prosíme o doklad o příjmu. Pouze čestné prohlášení o příjmu neakceptujeme!

4) Dodat rozhodnutí příslušného odboru sociálních věcí o poskytování nebo zamítnutí státního příspěvku, eventuálně o finanční podpoře z jiné nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, občanská sdružení..)

5) Uvést telefonické spojení, e-mail a korespondenční adresu na kontaktní osobu.

6) Individuální žádost, spolu s příslušnými kopiemi dokladů zaslat pouze poštou na adresu Nadace Naše dítě, Ústavní čp. 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02.

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek pro přijetí žádosti, bude žádost vyřazena ze schvalovacího řízení. 

V případě potřeby bližších informací se, prosím, obracejte na emailovou adresu: nadace@nasedite.cz.