OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

 1. Správce osobních údajů
  Nadace naše dítě, IČO: 60166754, se sídlem Ústavní č.p. 95, 181 00 Praha 8, Vás tímto v souladu s čl. 12 Nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech (dále jen „správce“).
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
 3. Kategorie osobních údajů
  Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, popř. adresa přechodného pobytu; datum narození (pokud je poskytnuto).
  Údaje nezbytné pro vyhodnocení žádosti o nadační příspěvek: zdravotní stav, výše příjmů, výše sociálních dávek, výše invalidního důchodu, příjmy a náklady společné domácnosti (pokud je poskytnuto).
  Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů: kontaktní adresa, telefonní číslo, e–mailová adresa (pokud jsou poskytnuty).
 4. Kategorie subjektů údajů
  • zaměstnanci a spolupracovníci
  • žadatelé o nadační příspěvek
  • dárci
 5. Kategorie příjemců osobních údajů
  • poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely informování dárců, ukládání a úprava dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)
  • orgány veřejné správy
  • odborní poradci (účetní, auditoři, právníci a další obchodní kontakty)
   Tyto třetí strany se mohou nacházet na území ČR, v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.
 6. Účely zpracování osobních údajů
  • zařazení do databáze žádostí o finanční příspěvek
  • zařazení do databáze dárců
  • komunikace s žadateli a dárci
  • pro informování o našich projektech a jejich výsledcích
  • pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
  • pro získání zpětné vazby
  • pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.
  • pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem
  • pro zpracování darů
  • marketingové účely
 7. Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy
  Pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností uchovat tento fakt po dobu 10 let v našich účetních záznamech.
 8. Právní základ pro zpracování osobních údajů
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů
 9. Práva subjektů údajů
  V souladu se čl. 12 Nařízení správce tímto informuje subjekt údajů o jeho právech, která souvisí se zpracováním osobních údajů. Konkrétně subjektu údajů náleží:
  • právo podat stížnost k dozorovému orgánu dle čl. 13 Nařízení
  • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení
  • právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů dle čl. 16 až 19 Nařízení
  • právo přenositelnosti údajů dle čl. 20 Nařízení
  • právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 Nařízení
 10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (pověřený pracovník správce)
  Pro přístup ke svým osobním údajům, pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním nebo pro jakýkoliv jiný úkon spojený se zpracováním osobních údajů může subjekt kontaktovat pracovníka správce – pověřence pro ochranu osobních údajů správce: Klára Hráčková, k.hrackova@nasedite.cz, 266 727 933

Dopisy Nadace Naše dítě

Milí dárci, dostáváte naše dopisy a chcete nahlédnout nebo upravit Vaše údaje? Klikněte ZDE.
Pro vstup do aplikace si připravte složenku z listové zásilky. Budete potřebovat doplnit variabilní symbol z ní.

Srdečně děkujeme za Vaši podporu.❤️