Učitelé své děti fyzicky trestají častěji než ostatní rodiče

Učitelé jsou k fyzickým trestům u svých dětí shovívavější než ostatní rodiče. Z průzkumu agentury GfK Czech, zpracovaného pro Nadaci Naše dítě, vyplývá, že k fyzickému trestu se ve výjimečných případech uchyluje o 10 % učitelů více, než ostatních rodičů.

Praha, 15. ledna 2011

Skladba prohřešků, za které jsou děti fyzicky trestány, se u učitelů a ostatních rodičů prakticky neliší. Podle průzkumu, který byl proveden mezi dubnem a červnem letošního roku na vzorku bezmála dvou stovek rodičů-učitelů, patří k nejčastějším důvodům použití fyzického trestu fyzické napadání buď rodičů nebo jiných dětí (v 50 % případů u učitelů a 53 % u ostatních rodičů), lhaní (30 % učitelé, 44 % ostatní rodiče) a ničení či poškozování věcí (26 % učitelé, 42 % ostatní rodiče). Za prohřešky, které jsou spojeny se školní docházkou (špatné známky, poznámky, neuposlechnutí učitele), učitelé svoje děti netrestají.

 

Nejčastějším trestem je jak u učitelů (47 %), tak u ostatních rodičů (41 %) zákaz oblíbené činnosti, zejména sledování televize nebo hraní na počítači. Učitelé dvakrát častěji než ostatní rodiče přistupují k domluvě a k vysvětlení prohřešku (30 % učitelé, 15 % ostatní rodiče).

 

Učiteli nejčastěji používané tresty

 

Většina (65 %) dotázaných pedagogů si uvědomuje, že trest není výchovnou metodou. V některých případech jej však považují za nejlepší řešení. Každý druhý učitel (53 %) se domnívá, že fyzický trest byl, je a bude součástí výchovy, pouze čtvrtina pedagogů se domnívá, že fyzické tresty do výchovy nepatří. Každý čtvrtý učitel naopak uvedl, že by fyzický trest při výchově svých dětí nikdy nepoužil. U ostatních rodičů bylo o správnosti fyzických trestů přesvědčeno 49 % dotázaných.

 

Ve škole preferují slovní nebo písemné napomenutí

Nejpreferovanější a nejčastěji používanou formou trestů ve škole je slovní nebo písemné napomenutí formou důtek a pokárání. Pohlavek považuje za přijatelný každý čtvrtý dotázaný pedagog a stejné množství tuto formu trestu již použilo.

 

U mladších dětí na prvním stupni jsou za nejpřijatelnější formy trestů ve školách považovány pokárání, informování rodičů a jejich případná přítomnost ve škole nebo třídní důtka. Pohlavkem potrestalo žáka na prvním stupni 16% dotázaných učitelů.

 

Pokárání je za nejpřijatelnější pokládáno i u žáků druhého stupně základních škol. U starších žáků se ale pedagogové uchylují k fyzickým trestům mnohem častěji (34%). Přesto je i u této skupiny vyučujících trestání formou pohlavku považováno spíše za nepřijatelné (65%).

 

Informace o výzkumu

 

Zveřejněné výsledky jsou součástí výzkumu, jehož cílem bylo přinést informace o používání fyzických trestů dětí u současné a minulé generace rodičů v České republice a zmapovat postoje dnešních učitelů k používání fyzických trestů na dětech. Sběr dat u rodičů běžné populace proběhl v dubnu 2011 na reprezentativním vzorku populace metodou CAWI. Ve výzkumu byly zohledněny názory a postoje 297 rodičů dětí do 18 let, kteří žijí se svými dětmi ve společné domácnosti. Pro srovnání byl tentýž výzkum realizován také na skupině 194 učitelů 1. a 2. stupně ZŠ v období duben – červen 2011. Výzkum byl proveden na náklady GfK Czech, zadavatelem byla Nadace Naše dítě.

 

Skupina GfK v ČR

Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte www.gfk.cz. Kontakt GfK Czech: agata.jankovska@gfk.com.