Nadace Naše dítě již 15 let chrání dětská práva

1. října 2008 uplyne 15 let od založení Nadace Naše dítě. Za svého působení v oblasti práv dětí zlepšila a změnila nadace životní podmínky a osudy statisíců dětí, které se mnohdy dostaly na hranici života a smrti. Nadace Naše dítě pomáhá formou přímé finanční podpory, právním poradenstvím, osvětovou činností, prosazováním legislativních změn a dalšími dostupnými způsoby. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi na ochranu dětí a podílí se na řadě programů v rámci Evropské unie.

Praha, 6. února 2018

Posláním a cílem Nadace Naše dítě, která byla založena dne 1. října 1993, je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích. Nadace je jednou z nejvýznamnějších nestátních organizací na ochranu dětí v České republice. Její zakladatelkou a současně ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová.

Nadace Naše dítě za 15 let své činnosti pomohla ohroženým dětem částkou přes 200 milionů korun.

Ředitelkou nadace Ing. Zuzanou Baudyšovou byla v roce 1994 založenaLinka bezpečí a od té doby také řada dalších telefonních linek krizové intervence, které nadace podpořila za dobu fungování díky sponzorům a příspěvkům od veřejnosti, částkou přesahující 145 000 000,- Kč.

 

Nadace každoročně vyřizuje prosby o individuální pomoc. Jedná se především o příspěvky na zakoupení rehabilitačních pomůcek, na osobní asistenci, podporu dětí z rodin v mimořádné sociální nouzi, na podporu opuštěných dětí a dalších. Za dobu 15cti let takto nadace pomohla již desítkám dětí částkou přes 7 022 000,- Kč.

 

Od roku 2001 poskytla Nadace Naše dítě v rámci grantového řízení finanční prostředky získané z výnosů Nadačního investičního fondu ve výši 3 738 000,- Kč na celkem 103 projekty. Granty jsou určeny na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí.

 

V roce 2004 vznikl v nadaci grantový projekt Skládačka na pomoc týraným, handicapovaným a opuštěným dětem, dětem v krizi a ze sociálně slabých rodin. Finanční podpora je poskytována občanským sdružením, asociacím a dalším nestátním institucím pomáhajícím této ohrožené skupině dětí. V rámci tohoto grantového řízení nadace přerozdělila celkovou částku přes 4 730 000,- Kč a podpořila 98 projektů.

 

„Jsme velmi rádi, že jsme se stali organizací, která poskytuje bezplatné poradenství v oblasti ochrany dětí a rodiny a zároveň rozšiřuje osvětu proti týrání a zneužívání dětí. Rovněž podnikáme důležité kroky ke změně legislativy ochrany dítěte a rodiny v rámci České republiky, ale i Evropské unie,“ říká Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

 

Nadace je aktivní v prosazování legislativních změn a realizovala řadu osvětových kampaní na ochranu dětských práv. Usiluje o vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice včetně zavedení tzv. národního výstražného systému pro náhlé případy pohřešovaných dětí, na kterém spolupracuje s dalšími státy Evropské unie. Zástupkyně nadace se účastní řady veřejných vystoupení a přednášejí na konferencích v České republice i v zahraničí. Nadace Naše dítě je financována příspěvky od organizací (45 %), příspěvky od veřejnosti (45 %) a granty Evropské unie (10%). Nadace byla za výsledky své práce na ochranu dětí opakovaně oceněna v prestižní soutěži obdivovaných firem České republiky Czech TOP 100.

 

www.nasedite.cz

www.internethotline.cz