Linka právní pomoci Nadace Naše dítě pomáhá již třetím rokem

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě s kontaktním číslem 777 800 002 byla uvedena do provozu 23. listopadu 2005. Od té doby zkušení advokáti pomáhají řešit případy týkající se vztahů mezi rodiči a dětmi. Právníci jsou připraveni řešit právní problémy a zodpovědět dotazy každou středu od 10 do 18 hodin. Na lince jsou poskytovány právní rady zdarma pouze za cenu telefonního hovoru.

Praha, 9. května 2008

Česká advokátní komora a společnost epravo.cz udělila začátkem roku 2007 týmu Linky právní pomoci prestižní Cenu svatého Yva v soutěži Právník roku 2006. Na toto ocenění bylo nominováno v 10 kategoriích celkem 357 odborníků. Tým Linky právní pomoci sklidil prvenství v kategorii rodinné právo.

 

Na advokáty po telefonu se o radu obracejí nejčastěji rodiče dětí, převažují matky. Pomoc však vyhledávají také prarodiče a ostatní příbuzní. Linka právní pomoci zaznamenává také dotazy od sociálních pracovníků, zástupců škol a samotných dětí.

 

Zkušení právníci již prostřednictvím Linky právní pomoci Nadace Naše dítě zodpověděli více než 770 telefonních hovorů a odpověděli na více jak 180 e-mailových dotazů.

 

(statistika za období: 2 roky 2,5 měsíce)

 

Struktura obsahu dotazů:

 

Problematika rodinného práva tvoří téměř tři čtvrtiny z celkového počtu zaznamenaných a řešených hovorů. Jedná se přesně o 71,4% telefonátů, které se dále skládají z následujících podskupin:

Rozvodové situace či obdobné situace mezi nesezdanými partnery a s tím spojené řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí:22,3%

Porozvodové situace: 32,1%

- neplacení výživného na dítě povinným rodičem: 6%

- nedodržování povinnosti styku dítěte s druhým rodičem ze strany rodiče, jež má dítě ve své péče: 3,8%

- návrh na změnu výše výživného na dítě, na změnu poměrů nezletilých dětí: 15,5%

- ostatní: 6,8%

Vztahy mezi prarodiči a vnuky (úprava styku, svěření do výchovy): 3.8%

Problematika určení či popření otcovství u narozených či dosud nenarozených dětí: 3,4%

Problematika pěstounství a osvojení: 3,1%

Rodinné právo - ostatní dotazy: 6,7%

Lidé se na Linku právní pomoci, kromě dotazů týkajících se rodinného práva, obracejí také v dalších případech, kdy se dostanou do „úzkých“ a potřebují právní radu. Jedná se konkrétně o tyto oblasti:

Občanské právo (dědické řízení, procesní dotazy, bytová problematika atd.) tvoří 6,9% dotazů.

Trestní právo (týrání, zneužívání dětí, trestné činy páchané na dětech, domácí násilí) činí 6,8% uskutečněných telefonátů.

Právo sociálního zabezpečení 3,6%.

Jiné právní oblasti, například správní právo, školský zákon, cizinecké právo 3,9%.

Pomoc řešení psychologických problémů 3%.

Rámec ústavní výchovy 1% a další.

Zajímavou skutečností je to, že z celkového počtu dotazů tvoří 6,25 % dotazy s mezinárodním prvkem, zejména dotazy týkající se mezinárodních partnerství s dětmi a řešení souvisejících konfliktů.

 

Pokud se kdokoliv dostane do těžké životní situace, ve které potřebuje právní pomoc, může kontaktovat odborníky, zkušené advokáty, kteří poskytnou právní radu a nastíní řešení daného problému. Linku právní pomoci Nadace Naše dítě je možné kontaktovat na čísle            777 800 002       nebo emailem na adrese lpp@nasedite.cz.

 

Linka právní pomoci Nadace Naše dítě je od počátku provozována ve spolupráci s Českou advokátní komorou (www.cak.cz).

 

Příběhy řešené na Lince právní pomoci

Advokáti Linky právní pomoci jsou k dispozici volajícím, kteří potřebují poradit v těžkých životních situacích v otázkách týkajících se dětí. Nemají dostatek finančních prostředků či z jiných důvodů nemohou či nechtějí oslovit advokáty v advokátních kancelářích, a proto je pro ně Linka právní pomoci velmi potřebnou a snadno dosažitelnou službou.

 

Uvádíme několik případů, které řešili nebo ve kterých poskytli právní radu advokáti Linky právní pomoci Nadace Naše dítě.

Příběh první:

Je půl třetí odpoledne a na Linku právní pomoci volá žena, která si neví rady se svojí rodinnou situací. S manželem spolu přestali dobře vycházet a manželství je ve stavu před rozvodem. Mají teprve 14cti měsíční holčičku. Maminka vyhledala služby Linky proto, že chtěla vědět, co bude v případě rozvodu s její dcerkou. Nejdříve je jí vysvětleno, že před tím, než soud rozvede manželství, rozhodne o úpravě poměrů nezletilého dítěte, tj. rozhodne o tom, komu bude děvčátko svěřeno do péče. Matka se dále ptá, jestli dítě v tomto věku musí trávit u druhého rodiče celé víkendy nebo stačí, pokud u něj bude pouze přes den, když rodiče bydlí v různých městech. Další otázka se týká možnosti střídavé péče, jaká je pravděpodobnost, že by soud o ní rozhodl, čehož se matka velmi obává. Jedná se tedy o rodinné právo a advokát volající matce podává informace z této oblasti. Je pravděpodobné, že dcera bude vzhledem k nízkému věku svěřena do péče matky a úprava styku s otcem bude ponechána na dohodě rodičů či ji soud nařídí svým rozhodnutím. Styk s otcem po dobu celého víkendu je možný, pokud je otec schopen se o dítě řádně postarat a dítěti to nebude na újmu (nízký věk dítěte zde není překážkou). Advokátka považuje střídavou péči vzhledem k věku dítěte a dalším okolnostem za nevhodnou a i soudní rozhodnutí o jejím nařízení podle judikatury za nepravděpodobné. Samozřejmě záleží na dohodě obou rodičů a doporučuje posouzení situace dětským psychologem. Matce je dále nabídnuto, aby vyhledala právní pomoc v místě svého bydliště, aby měla k dispozici odbornou podporu v průběhu rozvodu manželství.

 

Příběh druhý:

Linku právní pomoci vyhledala matka, která měla dotaz z oblasti rodinného a sociálního práva. Její 4,5 letý syn je autista a má zároveň jiná zdravotní omezení. Manželství bylo rozvedeno a dítě svěřeno do péče matky. Rodiče se nemohou shodnout na tom, jakým způsobem by jejich dítě mělo být léčeno. Otec navrhuje návštěvy specializovaného zařízení. Tento přístup je podporován také ze strany psychologa, který je se situací seznámen a měl s dítětem konzultace. Zároveň nechává prostor pro rozhodnutí rodičů a jejich vzájemnou domluvu. Volající matka se ptá právníka Linky právní pomoci, zda otec může prosadit svůj návrh proti její vůli. Advokátka problém vyslechla a nabízí matce přehled situací, které mohou nastat. V první řadě může otec kontaktovat sociální pracovnici s žádostí o zprostředkování dohody rodičů, či v této záležitosti vyhledat právníka. Dále, pokud se rodiče nemohou dohodnout v záležitosti dítěte, může se otec obrátit na soud, aby ten nahradil rozhodnutí matky.

 

Příběh třetí:

Rodinné právo a úpravu styku mezi dítětem a jedním z rodičů řeší advokát Linky právní pomoci v případě rodičů šestiměsíční holčičky. Telefonní číslo linky vyhledala maminka dítěte. Manželé jsou rozvedeni a holčička je v péči matky. Otec by měl o dceru pečovat každý lichý víkend, avšak již 2,5 měsíce se vůbec neukázal. Naposledy, když si pro holčičku přijel, nebyl dostatečně připraven si dítě převzít a náležitě se o ně postarat po dobu víkendu. Následovalo jednání u sociální pracovnice, která navrhla, aby se otec s dcerou vídal 3x týdně vždy na 3 hodiny. S tím ovšem otec nesouhlasil. Advokát Linky právní pomoci mamince navrhuje, aby zvážila změnu úpravy styku pomocí soudu, eventuelně sepsala další návrh s pomocí sociální pracovnice a zároveň, aby také vytvořila podmínky pro rozvoj vztahu nezletilé dcery s biologickým otcem. Matka se dále ptá, jaká práva k dítěti má její současný manžel, který není biologickým otcem holčičky. Právník shrnuje, že tento muž má právo podílet se na její výchově jako partner matky, nemá rodičovskou odpovědnost ani práva rodiče a nenahrazuje biologického otce. V tomto příběhu rodiny se biologický otec nejspíše cítí být „odstrčený“ od vlastní dcery. Důsledkem toho může být ztráta zájmu o dítě s následným neplněním vyživovací povinnosti. Je proto doporučeno volající matce, aby se zlepšila komunikace mezi ní a biologickým otcem dítěte a aby se pokusila aktivně přispět k vytvoření pozitivního vztahu mezi otcem a dítětem.

 

Příběh čtvrtý:

Velmi často advokáti Linky právní pomoci radí volajícím v případech neplacení výživného, nezájmu o dítě ze strany jednoho z rodičů po rozvodu. S žádostí o pomoc zavolala na linku maminka 1,5 letého syna, jehož otec uznal na matrice otcovství, na dítě však neplatí a zájem o syna neprojevuje. Matka podala návrh na svěření syna do péče. V současné době ji zajímá, zda by byla možnost domáhat se toho, aby byl otec z matriky vyškrtnut, zajímá ji, zda je možné změnit synovo příjmení a jaký je rozsah práva prarodičů ze strany otce na styk s nezletilým. Volající byla advokátem poučena o možnostech popření otcovství a byl jí vysvětlen postup při změně příjmení. Je seznámena s tím, jak dlouho tato řízení trvají a jaké kroky je potřeba podniknout, co může nastat v řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte. Otec má povinnost přispívat na výživu syna a advokát radí, aby matka vyžadovala výživné také zpětně. Dítě má právo znát své biologické rodiče, má právo stýkat se s oběma rodiči i jejich prarodiči.