Práva dětí v soudním řízení

Jednoletý projekt Evropské unie a Nadace Naše dítě "Práva dětí v soudním řízení", který probíhal od srpna 2002 do července 2003, se zaměřil na dlouhodobý problém českých soudů, sociálních služeb, policejních vyšetřovatelů a dalších článků právních procesů. Dítě v roli svědka se zde dostává do nedobrovolného kontaktu s autoritami, jako jsou sociální pracovníci, policejní vyšetřovatelé, soudní úředníci apod., a tato situace pro něj bývá náročná a mimořádně obtížná. Nejenže přivádí dítě do prostředí zcela neznámého, ale mnohdy může vyvolat i jeho další traumatizaci, a tím řetězec tzv. "systémového týrání" dítěte, které sice není úmyslné, ale ve svých důsledcích může být stejně škodlivé jako případné týrání primární.

Praha, 9. ledna 2003

Projekt „Práva dětí v soudním řízení” si proto kladl za cíl poskytnout osvětu dětem, které se ocitnou v roli svědka a potřebují se seznámit s policejním a soudním prostředím, se svou rolí v trestním řízením, s tím, co se od nich očekává a jaká jsou jejich práva. Důkladná, citlivá příprava dítěte na účast v procesu trestního řízení spojená s podpůrnou terapií je totiž neodmyslitelnou složkou prevence podobných „sekundárních“ traumat a zároveň je odbornou pomocí, která se snaží naplnit základní princip Úmluvy o právech dítěte - princip „nejlepšího zájmu dítěte” Dalším cílem projektu bylo připravit doporučení sociálním službám, policii a soudům, jak jednat s dítětem ocitnuvším se v roli svědka, aby nedocházelo k porušování jeho práv. Závěrečná zpráva projektu proto obsahuje řadu doporučení, která by měla vést ke zlepšení současné situace. Prvního uvedeného cíle projektu bylo dosaženo vydáním souboru publikací nazvaného

 „Průvodce dětského svědka v trestním řízením”. Soubor se skládá ze tří samostatných publikací, v nichž je popisován proces vyšetřování dítěte na policii a během soudního řízení. První publikace je určena dětem ve věku 5 – 9 let, druhá je pro děti ve věku 10 – 15 let a třetí publikaci využijí rodiče a další dospělé osoby pečující o děti, které se ocitly v roli svědka v trestním řízení.

Balíček publikací byl rozeslán na dětské domovy, krajské úřady, krajské soudy, státní zastupitelství, vybraná ministerstva a vybrané knihovny; část nákladu byla distribuována účastníkům konference Dítě v krizi začátkem června v Praze. Společně se souborem publikací byl rozeslán také dotazník, jehož úkolem bylo mimo jiné shromáždit návrhy na legislativní a další změny, které by vedly ke zlepšení situace dětských svědků v České republice. Tímto způsobem byl položen základ odborné diskusi na téma „ochrana práv dítěte v roli svědka a předejití jeho sekundární viktimizace. Návrhy opatření ke zlepšení postavení dětského svědka v trestním řízení jsou obsaženy v závěrečné zprávě projektu.

Navrhuje se zde:

  • Zvýšit povědomí o dětských právech jak mezi odborníky přicházejícími do styku s dětskými

svědky, tak mezi celou veřejností.

  • Přesně vymezit pojem „nejlepší zájem dítěte“ a důsledně ho pak respektovat v trestním řízení

s dětskými svědky.