Myslete na děti

21. 2. 2018
Myslete na děti

Neberme dětem bezstarostnost! Česká republika patří k zemím s vysokou mírou rozvodovosti. Stejně jako velká část západní Evropy se potýkáme se změnou vnímání hodnoty manželství a rodiny v tradičním pojetí a jsme přímými či nepřímými svědky její proměny.

Něco ze statistik

Míra rozvodovosti se u nás pohybuje dlouhodobě vysoko, mezi 45-50%. Sňatečnost klesá, rozpady rodin, které tvoří nesezdané páry a jejich děti se neevidují. Podle Českého statistického úřadu vydaly soudy v roce 2015 rozhodnutí o 26 1000 rozvodech. Návrh na rozvod podala nejčastěji žena - ze 44 %, 31 % návrhlů bylo společných a 24 % na návrh muže. Pro pětinu mužů i žen se jednalo o druhý či další rozvod. Více než polovina rozvodů (57,5 %) se týkala manželství s nezletilými dětmi. Rozvodem rodičů bylo zasaženo celkem 23 200 nezletilých. Nejčastěji rozvod nastal po šesti letech trvání manželství. Úhrnná rozvodovost podle předběžných údajů stagnovala na úrovni necelých 47 % při průměrné délce manželství při rozvodu 13 let.

Dopady na dítě 

Rozchod rodičů  znamená pro děti stres, strach a úzkost, ovlivňuje jej nepřímo i tím, že zhoršuje výchovné schopnosti rodičů a zhoršuje vztahy mezi dítětem a rodiči. Běžnou reakcí dítěte na rozvod je smutek, pocit vlastní viny za rozvod, poruchy spánku, poruchy soustředění, agresivní zlobení, zdravotní potíže psychosomatického charakteru i zhoršení prospěchu ve škole. Větší děti pak volí únikové strategie spojené se záškoláctvím, požívání alkoholu, drog, útěky z domova nebo sebepoškozování. 

Pro dítě představují tyto chvíle vždy velkou zátěž a ohrožení jeho existence jak v materiální, tak především v psycho-sociální rovině. Míra dopadu této zátěže závisí na průběhu a délce opatrovnického řízení resp. na kompetencích jeho rodičů a jejich schopnosti domluvit se na fungování rozpadlé rodiny v budoucnu. Přibližně jedna pětina dětí je vystavena rozvodu spornému, kdy život rodiny po rozvodu musí upravit soud. Zátěž, které jsou vystaveny děti v této situaci, je enormní a jejich symptomy jsou srovnatelné se symptomy dětí vystavených fyzickému či psychickému týrání!

Minimální práva dětí v rozvodové situaci

Práva dětí bývají častým argumentem rodičů k dosažení jejich cílů v rozvodové situaci, skutečná práva dítěte, jsou však často opomíjena:

  • právo na kontakt s rodiči, prarodiči a dalšími blízkými lidmi, k nimž má dítě vztah
  • právo být vyloučen/a ze sporů dospělých
  • právo neposlouchat negativní hodnocení druhého rodiče ani dalších členů rodiny a nebýt nucen/a toto hodnocení s nikým sdílet
  • právo komunikovat s oběma rodiči a dalšími blízkými lidmi kdykoliv
  • právo mít u sebe věci připomínající druhého rodiče a jiné blízké lidi (fotografie, knihy, hračky,…)
  • právo na bezpečný domov u obou rodičů (včetně vlastního místa na spaní)
  • právo na to, aby rodiče spolupracovali při předávání mezi dvěma domovy
  • právo na to, aby lidé, s nimiž je dítě ve styku, nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných drog
  • právo mít své věci (včetně oblečení, telefonu, …) a užívat je v prostředí obou domovů

Odpovědnost dospělých

My dospělí neseme za děti přímou odpovědnost v roli rodičů a jiných příbuzných, opatrovnických soudců, advokátů, pracovníků OSPOD, mediátorů, psychologů v poradnách nebo v roli soudních znalců a nepřímou jako občané demokratické společnosti, která se zavázala chránit zájmy a potřeby těch nejslabších, dětí. 

Je naší povinností ochránit je i v situaci rozvodu a sice každé jedno dítě, které je této těžké životní situaci vystaveno. Nastavit průběh opatrovnického řízení tak, aby účinně chránil a hájil zájem dítěte a pomohl rodičům toto nelehké období zvládnout a především se rozumně dohodnout, například prostřednictvím mediátora. Jako příklad dobré praxe ze zahraničí se nabízí 

C733716F-9CC6-97AB-2A44-25DF26ADE84C

Rozhlasový spot ke stažení (formát AVI)

Rozhlasový spot

Webové stránky kampaně

www.mysletenadeti.cz