Světový den prevence týrání a zneužívání dětí a 18. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte

Stop násilí na dětech! Dejte týrání dětí červenou kartu!

Nadace Naše dítě již od roku 2005 vede kampaň s názvem Stop násilí na dětech s cílem snížit v ČR počty týraných a zneužívaných dětí.

Praha, 21. dubna 2007

V letošním roce vznikl v rámci této kampaně nový projekt s názvem „Dejme týrání dětí červenou kartu!“. Cílem projektu i celé kampaně je upozornit veřejnost na formy psychického a fyzického týrání dětí a především na problematiku komerčního sexuálního zneužívání dětí a následně pak snížení statistických údajů o počtu týraných a zneužívaných i zanedbávaných dětí v České republice a snížení počtu dětí, na kterých je pácháno násilí a pomáhat dětem, kterým je ubližováno. Až do konce roku jsou v rámci sbírky ve vybraných lékárnách k dostání balíčky s červenou kartou a píšťalkou za cenu 30,- Kč. Seznam lékáren je k dispozici zde. Zájemci, kteří chtějí zamezit týrání dětí, mohou v lékárnách zakoupit píšťalku, ke které obdrží červenou kartu se základními informacemi a kontaktními telefonními čísly pro případy oznámení týrání, zneužívání a jiných formem násilí páchaném na dětech.

Kampaň je podpořena ze strany široké veřejnosti a také od osobností kulturního, politického a společenského života. Kampaň podporuje například patronka Nadace Naše dítě zpěvačka Helena Vondráčková, Miss World 2006 Taťána Kuchařová a další osobnosti.

 

"Všechny děti neměly štěstí vyrůstat v harmonické a milující rodině, tak jako já. Týrání, zneužívání dětí a násilí páchané na dětech je krutou realitou nejen v České republice, ale po celém světě. Proto podporuji myšlenku Stop násilí na dětech! a kampaň Nadace Naše dítě," vyjádřila svou podporu v říjnu 2006 Taťána Kuchařová, Miss World 2006.

 

Listopadové výročí není pouze 17. listopad a sametová revoluce! Připomínáme si také dva celosvětově významné dny, které se vztahují k ochraně malých, bezbranných dětí, a sice Světový den prevence týrání a zneužívání dětí a vyhlášení Úmluvy o právech dítěte.

 

  1. listopad – Světový den prevence týrání a zneužívání dětí.
  2. listopad – Výročí Úmluvy o právech dítěte.

 

  1. listopad – Den prevence týrání a zneužívání dětí.

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí vyhlásila Nadace ženského světového summitu a mezinárodní koalice 150 nevládních organizací z 60 zemí. V České repubice si den prevence týrání a zneužívání dětí připomínáme od roku 2001.

Je provázen akcemi a odbornými konferencemi s cílem upozornit na tuto problematiku a hledat možné cesty prevence a ochrany týraných a zneužívaných dětí.

 

Statistiky pro Českou republiku za rok 2006 vypovídají o tom, že počet psychicky a tělesně týraných a sexuálně zneužitých dětí v České republice meziročně poklesl. V roce 2006 Ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 1008 týraných a 585 sexuálně zneužitých dětí, což je o 23, respektive 12 procent méně než v roce 2005. Vyplývá to z aktuálních údajů oddělení sociálně právní ochrany dětí MPSV.

 

„Domníváme se, že čísla statistik jsou pouze špičkou ledovce. O celé řadě případů, kdy dochází k domácímu násilí páchanému i na dětech, k týrání, zneužívání a jiným formám ubližování, se mnohdy ani nedozvíme. Jedná se o případy utajované rodinami, či rodinnými příslušníky a bez pomoci ohleduplných a soucitných lidí, sousedů nebo mnohdy náhodných svědků, je těžké pro řadu dětí nalézt bezpečné místo pro život.“ Říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

 

Zpracováno ze statistických údajů MPSV.

  1. listopad – výročí Úmluvy o právech dítěte.

Úmluva o právech dítěte byla Valným shromážděním OSN jednomyslně přijata 20. listopadu 1989. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993. Úmluva práv dítěte například ve svém 19. článku říká, že dítě nesmí být týráno, zanedbáváno, ani sexuálně zneužíváno. Přesto se tak v 1 až 2 % dětské populace bohužel stále děje.

 

Úmluva o právech dítěte

Cílem úmluvy je kromě jiného zajistit, aby v co nejširším dosahu byla uznána přirozená důstojnost, rovná a nezcizitelná práva všech dětí, kteří mají právo žít ve svobodě, spravedlnosti a míru.

 

Úmluva podporuje a zajišťuje dětem a rodinám jejich práva bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu,majetku, rodu nebo jiného postavení.

Děti mají dle úmluvy nárok na zvláštní péči a pomoc, rodina je pro ně základní jednotka společnosti fungující pro zajištění blaha dětí i dospělých. V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti by mělo dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.

 

„Chraňme naše děti, dbejme úzkostlivě dodržování jejich práv a nebuďme lhostejní k jejich trápení! Udělejme vše, co je v našich možnostech, aby oprávněný zájem dítěte byl vždy na prvním místě, tak, jak je deklarováno v článku 3 Úmluvy, kde se píše, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány,“ dodává ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.