Stop násilí na dětech!

„Nadace Naše dítě vyhlásila v říjnu 2005 kampaň Stop násilí na dětech s cílem snížit  v ČR počty týraných a zneužívaných dětí. Kampaň nyní vstupuje do druhého roku, připojují se k ní občané a osobnosti kulturního, politického a společenského života. Kampaň podporuje například Miss World 2006 Taťána Kuchařová,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Praha, 9. listopadu 2006

"Všechny děti neměly štěstí vyrůstat v harmonické a milující rodině, tak jako já. Týrání, zneužívání dětí a násilí páchané na dětech je krutou realitou nejen v České republice, ale po celém světě. Proto podporuji myšlenku Stop násilí na dětech! a kampaň Nadace Naše dítě," vyjádřila svou podporu v říjnu 2006 Taťána Kuchařová, Miss World 2006.

 

V průběhu kampaně obdržela nadace desítky žádostí občanů s žádostí, aby kompetentní orgány (Policie ČR, OSPOD) přešetřily situaci konkrétního dítěte.

Nadace Naše dítě proto umístila na svých webových stránkách pokyny občanům, kteří se setkali nebo mají podezření, že je v jejich okolí týráno či zneužíváno dítě. Informace jsou k dispozici na adrese www.nasedite.cz v sekci Stop násilí na dětech! – Jak ohlásit případ násilí na dítěti. Uvedena jsou zde rovněž kontaktní telefonní čísla.

 

 1. 11. – Den prevence týrání a zneužívání dětí
  Světový den prevence týrání a zneužívání dětí si svět každoročně připomíná 19. listopadu. Vyhlásila ho Nadace ženského světového summitu a mezinárodní koalice 150 nevládních organizací z 60 zemí. V ČR si den prevence týrání a zneužívání dětí připomínáme od roku 2001.
  Je provázen akcemi a odbornými konferencemi s cílem upozornit na tuto problematiku a hledat možné cesty prevence a ochrany týraných a zneužívaných dětí.

 

 1. 11. – Výročí Úmluvy o právech dítěte
  Úmluva o právech dítěte byla Valným shromážděním OSN jednomyslně přijata 20. listopadu 1989. Pro Českou republiku je závazná od 1. ledna 1993.
  Úmluva práv dítěte ve svém 19. článku říká, že dítě nesmí být týráno, zanedbáváno, ani především sexuálně zneužíváno. Přesto se tak v 1 až 2 % dětské populace bohužel stále děje...

 

Počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí v ČR

Rok

Počet týraných dětí
(psychické a tělesné týrání)

Počet sexuálně zneužitých dětí

Celkem

2000

743

614

1357

2001

884

522

1406

2002

698

537

1235

2003

950

665

1615

2004

1028

698

1726

2005

1319

664

1983

Celkem

5622

3700

9322

zpracováno ze statistických údajů MPSV

Statistika MPSV:

 • v roce 2005 bylo orgány sociálně-právní ochrany evidováno celkem 1983 případů tělesného a psychického týrání a zneužívání dětí
 • Počet zaznamenaných případů tělesného týrání dětí se během posledních deseti let zvýšil čtyřnásobně, počet dětí týraných psychicky narostl dokonce dvanáctkrát. Počet případů sexuálně zneužívaných dětí je dvojnásobný oproti roku 1995.
 • Celkem je odhadováno nejméně 7 500 případů, kdy došlo nejen k typickému tělesnému nebo psychickému týrání a sexuálnímu zneužívání, ale i k dalším formám násilí na dětech: zanedbávání dětí (často je to důvod k odebrání z rodiny), děti-svědci domácího násilí, děti, které jsou oběťmi porozvodových sporů mezi rodiči, atp.
 • !! údaje ukazují jednak stoupající počet případů, jednak stoupající povědomí veřejnosti
 • počet návrhů na předběžná opatření (nejčastější řešení dětí CAN): v roce 2005 1939 návrhů, z toho soudy zamítly 76

 

„MPSV v současné době shrnulo svoje postupy péče o ohrožené děti do jednotného materiálu Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu. Koncepce se systematicky zabývá všemi skupinami ohrožených dětí, včetně dětí, které jsou ohroženy ve vlastní rodině a dětí, které je třeba umístit mimo vlastní rodinu,“ informuje Mgr. Kristýna Kotalová z odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV s tím že, z Koncepce vyplývá řada úkolů, jejichž garantem je MPSV a které budou zpracovány ve spolupráci s ostatními rezorty, orgány státní správy a samosprávy a nestátními subjekty.

 

Hlavní úkoly v Koncepci pro řešení CAN/*:

 1. Aktualizovat metodický pokyn práce s dětmi ohroženými CAN
 2. Podporovat spolupráci s dětskými lékaři na detekci CAN a práci s dětmi ohroženými syndromem CAN
 3. Podporovat další vzdělávání pracovníků sociálně-právní ochrany v oblasti CAN
 4. Zvyšovat povědomí veřejnosti o aktuálních otázkách CAN (přednášky, publikace), podporovat jejich medializaci

 

/*Syndrom CAN je členěn na tělesné trestání, pohlavní zneužívání, psychické týrání (duševní a citové), zanedbávání, tedy pasivní týrání, podávání alkoholu, drog, léků, systémové týrání. Syndrom CAN je tedy jakákoliv nenáhodná, vědomá a nevědomá aktivita rodiče, vychovatele, nebo jiné osoby vůči dítěti v dané společnosti nepřijatelná nebo odmítaná, která poškozuje jeho tělesný, duševní i společenský rozvoj, popřípadě způsobuje smrt.“)

 

Koncepci péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu schválila v říjnu 2006 Vláda ČR.

Průzkum povědomí občanů o týrání a zneužívání dětí v ČR

Pro Nadaci Naše dítě uskutečnila v září 2006 společnost GfK Praha průzkum veřejného povědomí občanů o problematice týrání a zneužívání dětí v České republice a kampani Stop násilí na dětech!, kterou nadace již rok usiluje o snížení počtu týraných a zneužívaných dětí v České republice.

Dotazováno bylo 980 respondentů, přičemž 40% dotazovaných kampaň proti násilí na dětech již zaregistrovalo. Nejvíce registrovali kampaň lidé ve věku 26-35 let (více než polovina).

„Velká většina ze všech dotázaných (78%) se domnívá , že týrání a zneužívání dětí v ČR je velký problém. Více než třetina (37%) všech respondentů se přitom domnívá, že ochrana ohrožených a opuštěných dětí není v ČR na dobré úrovni a 27% dotázaných si myslí, že státní orgány by se této problematice měly věnovat mnohem více,“ říká Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

Shrnutí výzkumu

Téměř polovina (40%)  všech respondentů zaregistrovala kampaň Nadace Naše dítě Stop násilí na dětech!

 

Velká většina ze všech dotázaných (78%) se domnívá, že týrání a zneužívání dětí v ČR je velký problém. 39% respondentů se domnívá, že je to značný problém a že týrání a zneužívání dětí v ČR narůstá.

 

Více než třetina (37%) všech respondentů se domnívá, že ochrana ohrožených a opuštěných dětí není v ČR na dobré úrovni (27% si myslí, že státní orgány by se této problematice měly věnovat mnohem více; dalších 10% respondentů si také myslí, že není na dobré úrovni, ale podle nich je v ČR  třeba řešit závažnější problémy).