Skládačka 2005 - seznam podpořených projektů

Nadace Naše dítě v rámci programu Skládačka 2005 podpořila 25projektů. Celkový dar činí 2 451 946 Kč.

Praha, 8. července 2006 

Spektrum pomoci:

 • matkám v tísni a jejich dětem
 • handicapovaným a mentálně postiženým dětem
 • rodinám – rodinná asistence
 • ohroženým dětem
 • pěstounským rodinám
 • handicapovaným – osobní asistence
 • právní ochrana dětí
 • dětem a mladým lidem v krizi
 • rodinám - dětem s poruchami chování
 • dětem ze sociálně slabých rodin

Pomoc matkám v tísni a jejich dětem

 1. Diecézní charita BRNO, Domov sv.Markéty pro matky s dětmi v tísni

Program volnočasových aktivit v Domově sv.Markéty pro matky s dětmi v tísni (prevence kriminality dětí a mládež). Pomoc dětem a mládeži (3-18 let), které pobývají z důvodů krize v rodině v Domově sv.Markéty se svými matkami.

Dar: 90 000 Kč

 1. Kolpingova rodina Praha 8 Kolpingův dům

Kolpingův dům – azyl pro matky s dětmi. Azylový dům pro matky s dětmi, péče o ohroženou rodinu.

Dar: 45 000Kč

 1. ACORUS (Praha 9)

Psychosociální centrum ACORUS poskytuje obětem domácího násilí včasnou sociálně právní, psychoterapeutickou, právní, pedagogickou a socioterapeutickou pomoc. Systém pomoci obsahuje pobytový program, ambulantní pomoc, krizová lůžka, následnou pomoc, non stop tel. krizovou linku a emailové poradenství. Pro děti pak specifické programy.

Dar: 260 100 Kč

 1. Oblastní charita Liberec - Domov pro matky s dětmi v tísni

Domov pro matky s dětmi v tísni – azylové zařízení poskytuje přechodné ubytování a komplexní poradenské, intervenční, sociální a výchovné služby osamělým matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné či krizové situaci. Ubytování se poskytuje max. na dobu 12 měsíců. Kapacita je 24 lůžek (8 matek + 16 dětí) a krizová jednotka max. 4 lůžka.

Dar: 50 000 Kč

 1. Na počátku (Brno)

Následná péče Domova pro dětský život. Významně zvýšit šanci matek s dětmi, které odcházejí z Domova pro dětský život, v integraci do nové místní komunity a v sociální infuzi do nového prostředí. Individuální terénní práce, pomoc matkám ve vytváření řádných podmínek pro zdraví fyzický, psychický a emocionální vývoj jejich dětí.

Dar: 146 908 Kč

Pomoc handicapovaným a mentálně postiženým

 1. Dílny tvořivosti o.s. (Praha 2)

Dílny tvořivosti poskytují soc.služby se zvláštním důrazem na podporu zaměstnanosti a integrace mladých lidí s postižením. Jde zejména o nácvik pracovních a soci.dovedností, nácvik základní sebeobsluhy při běžných denní činnostech, poskytování informací p soc. i běžných službách.

Dar: 185 228 Kč

 1. Občanské sdružení AKORD (Praha 2)

Denní stacionář Akord – zabezpečení dětí a mládeže s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 do 26 let a poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče. Kapacita zařízení je 30osob včetně rehabilitační péče. Jsou zde zastoupeny složky výchovné, vzdělávací, rehabilitační, informativní a poradenské.

Dar: 210 600 Kč

 1. Asociace pomáhající lidem s autismem (Brno)

Keramická dílna pro děti postižené autismem. Pronájem keramické dílny a kroužek keramiky pro autistické děti. Vzhledem k postižení je nutné, aby děti měly samostatný kroužek, kde pracují pod dohledem keramičky a za pomoci osobních asistentů.

Dar: 24 000 Kč

 1. Diakonie ČCE - Středisko v Plzni

Rehabilitace pro děti s těžkým kombinovaným postižením. Nákup přístrojů - pro fixaci tělesně postižených dětí ve vertikální poloze další, který slouží osobám, které v opožděném vývoji ještě nemají dost síly přimět končetiny k pohybu – přístroj zvyšuje a zlepšuje svalovou činnost.

Dar: 48 900 Kč

Pomoc rodinám – rodinná asistence

 

 1. HELP-IN, o.p.s. (Bruntál)

Rodinná asistence - podpora cca 50 dysfunkčních rodin - vybavení. Projekt rodinné asistence představuje vytvoření nového typu soc.služby, jehož obsahem je individuální podpora disfunkčních úplných i neúplných rodin. Předpokládají podporu cca 50 disfunkčních rodin. Vybavení pracoviště asistentů, PC, kancelářské potřeby. Psychologická diagnostika dle smlouvy o dílo,

supervize a vzdělávání asistentů.

Dar: 100 000 Kč

 1. Občanské sdružení BILICULUM (Břeclav)

Dětský denní stacionář Mikulov – možnost nabídnout dětem s kombinovanými vadami a autismem a ejich rodičům, kteří se ocitli v nepříznivé soci.situaci komplexní péči v nejbližším okolí při zachování možnosti žít běžným způsobem. Poskytování individuální formu vzdělávání, rehabilitace, muzikoterapie, logopedie, canisterapie, hipoterapie. Počet dětí – 15.

Dar: 85 000 Kč

 1. Heřmánek (Chomutov)

Komunikaci natáčej - studuj - pomáhej - pomoc rodičům a vychovatelům. Základním motivem projektu je pomoc rodičům a vychovatelům zkvalitnit jejich komunikaci s dětmi, které vyrůstají v rodinách ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodičům, jejichž děti mají mentální, tělesný či smyslový handicap. Pomocí metody videotréninku interakcí chceme předcházet nevhodnému zacházení s dětmi.

Dar: 30 000 Kč

 1. o.s.Sluneční Zahrada (Praha 3)

Podpora rodin pečujících o dítě s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Víkendy, kde děti z těchto rodin stráví několik víkendů v IC Zahrada a tím se odlehčí rodinám.

Dar: 16 000 Kč

Pomoc ohroženým dětem

 1. Fond ohrožených dětí (Praha 1)

Zařízení Klokánek v Praze 4 - vybudování dětského hřiště. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Láskova – zahrada jako místo pro hraní. Zlepšení podmínek pro projekt Klokánek v Praze 4 – Láskova ulice. Vybudování dětského hřiště na zahradě – altánek, mobilní domeček, prolézačky, skluzavky apod.

Dar: 70 000 Kč

Pomoc pěstounským rodinám

 

 1. Sdružení pěstounských rodin (Brno)

Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi v pěstounské péči. Týdenní prázdninový pobyt rodinného typu. Bude zaměřen na aktivní využití času, prostřednictvím zážitkové terapie.

Dar: 50 000 Kč

Pomoc handicapovaným – osobní asistence

 1. MIRABILIS (Praha 4)

Školní asistence. Pro dvě děti – dva školní asistenty. Tělesně postižená Madlenka (na el.vozíku) je integrovaná do běžné ZŠ. Dvanáctiletý Tomáš s kombinovaným postižením chodí do Zvláštní školy při JÚ a výslovnou podmínkou školy je školní asistent.

Dar: 99 060 Kč

 1. RYTMUS (Praha 2)

Asistence dětem s postižením integrovaným v běžných školách. Snaha pomoci dětem s těžším postižením při začlenění do běžných škol.

Dar: 100 000 Kč

 1. Slezská diakonie (Český Těšín)

Osobní asistence u dětí se syndromem Autismu, vzdělávaných v autistické třídě CSŠ Bohumín –středisko Osobní asistence. Projekt je zaměřen na poskytování individuální péče tělesně, mentálně a smyslově postiženým lidem v oblasti rodinné, sociální a výchovné. Podpora rodin s dětmi se syndromem

Autismu.

Dar: 71 000 Kč

Pomoc – právní ochrana dětí

 

 1. Liga lidských práv (Brno)

Centrum pro právní ochranu dětí: Ohrožené děti a jejich právo na přístup k právu a spravedlnosti. Projekt se zaměřuje na pomoc dětem, které jsou z psychologického hlediska ohroženy syndromem CAN a z hlediska právního porušování jejich práv garantovaných právními předpisy. Pomoc se poskytuje dětem a jejich zákonným zástupcům a opatrovníkům.

Dar: 284 700 Kč

 

Pomoc dětem a mladým lidem v krizi

 1. Klub hurá kamarád (Pardubice)

Dům na půli cesty - integrace mladých lidí bez domova do běžné společnosti. Dům na půli cesty poskytuje ubytování a psychosociální trénink mladým lidem bez domova (zejména po odchodu z DD). Cílem projektu je integrace mladých lidí bez domova do běžné společnosti.

Dar: 40 000 Kč

 

 1. Šance pro Tebe (Chrudim)

Kopretina – terénní kontaktní péče. Ideou projektu je předcházet ohrožením, které pobyt v rizikové lokalitě „pod nádražím” představuje pro děti školního věku. Terénní práce se bude zaměřovat především na vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže na veřejných místech.

Dar: 60 450 Kč

 1. Diakonie ČCE - středisko v Ostravě

Stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi. Pomoc rodině, péče, podpora a ochrana po nezbytnou dobu s cílem poskytnout útočiště (azylový pobyt) potřebným dětem nacházejícím se v akutní osobní či rodinné nouzi, zbaveným náhle přirozeného prostředí.

Dar: 120 000 Kč

 1. Letní dům (Praha 1)

Cestou domů - výchovná a socio-terapeutická péče. Poskytnout dětem a mládeži výchovnou a socio-terapeutickou péči, která je primárně orientována na soubor individuálních a sociálních handicapů konkrétního dítěte. Vytváří a v praxi ověřují model sociálně terapeutické služby pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou, poskytují výchovnou a terapeutickou službu v rámci prevence sociálních patologií a realizují výchovné a sociálně terapeutické programy, programy soc.prevence a komunitní aktivity.

Dar: 47 000 Kč

 

Pomoc rodinám - dětem s poruchami chování

 1. P - centrum (Olomouc)

Podpora rodinného systému u dětí s poruchami chování. Podpora rodinného systému klientů Dětského centra. Nabídnout klientům a jejich rodinám příležitost prožít společně kladné emoce, naučit se komunikovat uvnitř systému, motivovat děti i rodiče k práci na změnách, které by mohly zlepšit život v jejich rodině. Skupinová setkání rodičů, víkendová setkání rodičů a dětí.

Dar: 68 000 Kč

Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin

 1. Občanské sdružení MANIA (Chomutov)

Komunitní centrum Sluníčko - připravit děti ze soc.znevýhodněného prostř. na život. Komunitní centrum pro děti a mládež Sluníčko se zaměřuje na sociálně slabé rodiny, resp. na vyloučená společenství. Cílem je připravit děti ze soc.znevýhodněného prostředí na zařazení do běžného života ve

škole i mimo ni.

Dar: 150 000 Kč