Případů sexuálního zneužívání a týrání dětí přibylo

Téměř 2 tisíce případů týrání a sexuálního zneužívání dívek a chlapců mladších 18 let evidují české úřady za rok 2008. Jedná se o 94 trýzněných dětí více než v roce 2007. Statistické údaje jsou jen vrcholem ledovce a utajených případů jsou až desetitisíce! Nejčastěji jsou oběťmi dívky a chlapci ve věku od 6 do 15 let. V 53 případech bylo fyzické a psychické týrání spácháno na dětech mladších než 1 rok. 739 dětí bylo v ČR sexuálně zneužito. Často jsou nezletilí nuceni také k dětské prostituci a pornografii. Ve 21 případech byly zneužity děti mladší 3 let.

Praha, 2. července 2009

„Je alarmující, že téměř 800 týraných či sexuálně zneužívaných dětí prožilo toto trauma v úplné rodině, tedy v prostředí, ve kterém mají děti nejmenší možnost se bránit a kdy je jejich utrpení násobeno bolestí způsobenou lidmi, kterým věří,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová. „Pachateli jsou rodinní příslušníci, blízcí dětí a pouze zřídkakdy jsou tyto násilné útoky odehrávající se doma za zavřenými dveřmi odhaleny,“ dodává ředitelka nadace.

 

Výrazně se zvýšil počet nahlášených případů sexuálně zneužitých dětí umístěných v ústavní výchově či v náhradní rodině.

45 x skončilo v letech 2005 – 2007 týrání dítěte jeho úmrtím. Těchto případů v republice značně přibývá. V roce 2005 na následky týrání zemřelo 10 dětí a počet každý rok o pět obětí stoupl. V roce 2007 bylo v České republice utýráno 20 dětí. /zdroj Policejní prezidium a deník Právo/.

 

Podle policejních statistik došlo u dětí mladších 15 let v roce 2008 k 1 úmrtí následkem týrání.

MPSV vykazuje ve stejném období, tedy za rok 2008, celkem 4 úmrtí dětí následkem týrání.

 

Věková struktura týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2008

Věková struktura týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2008

 

Sociální prostředí dětí týraných a zneužívaných v ČR v roce 2008

Sociální prostředí dětí týraných a zneužívaných v ČR v roce 2008

Zdroj: MPSV ČR

Poznámka: Zaznamenány jsou počty případů týraných nebo zneužívaných dětí oznámených orgánu SPOD (ve vztahu ke každému dítěti je zaznamenán pouze jeden převládající typ týrání/zneužívání).

 

Dlouholeté kampaně Nadace Naše dítě proti týrání dětí

 

 

Kampaň: STOP násilí na dětech již od roku 2005

Nadace Naše dítě již od roku 2005 vede kampaň s názvem STOP násilí na dětech s cílem snížit v ČR počty týraných a zneužívaných dětí. V rámci osvětových programů této kampaně byly mimo jiné prodávány červené nosy, jejichž výtěžek byl využit na podporu chodu Linky bezpečí, kterou nadace v roce 1994 založila. Nadace vydala Slabikář s dětskými právy a další materiály, kterými upozorňuje na vážný dopad psychického, fyzického týrání a zneužívání dětí.

Dále nadace v návaznosti na tuto kampaň každoročně uděluje ceny Zlaté srdce pro ochránce dětí.

 

Kampaň: Dejte týrání dětí červenou kartu!

Od roku 2007 se osvětová kampaň rozšířila pod heslem Dejme týrání dětí červenou kartu!. Zahrnuje prodej píšťalek s kartou, která obsahuje osvětové materiály o právech dětí a kontakty pro případy krizových situacích.

Cílem projektu STOP násilí na dětech a osvětové kampaně Dejme týrání dětí červenou kartu! je upozornit veřejnost na formy psychického a fyzického týrání dětí a především na problematiku komerčního sexuálního zneužívání dětí a následně pak snížení statistických údajů o počtu týraných a zneužívaných i zanedbávaných dětí v České republice a snížení počtu dětí, na kterých je pácháno násilí a pomáhat dětem, kterým je ubližováno.

V roce 2008 uspořádala Nadace Naše dítě několik osvětových programů pro veřejnost s apelem na větší všímavost vůči svému okolí a k většímu plnění tzv. oznamovací povinnosti.

I v letošním roce je nadace aktivní v šíření osvěty z oblasti ochrany dětských práv, protože právě osvěta je jednou z důležitých cest, jak ochránit děti před týráním a zneužíváním.

 

Oznamovací povinnost

Nadace dlouhodobě upozorňuje na potřebu plnění oznamovací povinnosti v případech násilí na dětech. Existuje nejen morální povinnost překazit jakékoliv násilí, ale také tzv. oznamovací povinnost vyplývající ze zákona. Zákon ukládá oznámit trestný čin týrání svěřené osoby, ale též povinnost překazit jeho páchání, což lze udělat i jeho včasným oznámením policii nebo státnímu zástupci. Ten, kdo tuto povinnost nesplní, se sám dopouští trestného činu (s trestní sazbou až na tři léta odnětí svobody). Oznamovatel je povinen pravdivě sdělit skutečnosti, které týrání dítěte nasvědčují, aniž by odpovídal za to, zda se spáchání činu podaří prokázat. U trestného činu pohlavního zneužívání platí povinnost překazit jeho páchání. Povinnost překazit páchání trestného činu lze učinit i jeho včasným oznámením orgánům činným v trestním řízení (viz §§ 167 a 168 trestního zákona). Oznámení je možné provést i anonymně, je však vhodné mít doklad o učinění oznámení.

 

Aktivity Nadace Naše dítě proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání

Nadace Naše dítě se kromě problematiky týraných a sexuálních dětí dále také aktivně angažuje v mezinárodní spolupráci v ochraně dětí před komerčním sexuálním zneužíváním. Spolupracuje s Evropskou federací pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti. Snaží se o zapojení ČR do tzv. mezinárodní finanční koalice. Jedná se o spolupráci bankovního sektoru, poskytovatelů finančních a internetových služeb, soudních orgánů a nevládních organizací v boji proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí ONLINE. Projekt by pomohl sledovat tok peněz z prodeje dětské pornografie a následně by přispěl k zajištění osob zabývajícím se tímto nelegálním obchodem.