O dětských právech

Projekt je realizován s finanční podporou Evropského společenství a společnosti Johnson & Johnson. Práva dětí jsou jistě tématem, které je třeba brát vážně. Stvrdily to před 14 lety – přesně 20. listopadu 1989 - téměř dvě stovky států, které na půdě Valného shromáždění přijaly Úmluvu o právech dítěte. Pokud titulek tiskové zprávy hovoří o dětských právech také „nevážně“, má na mysli nedávno vydanou publikaci „Poznej svá práva, svobody a povinnosti“, která obsahuje deset ilustrací Vladimíra Renčína s jeho charakteristickým laskavým humorem, jenž výstižně odhaluje slabé lidské stránky. Tento Renčínův přístup přesvědčí všechny, jimž je publikace určena (tedy starší školáky, středoškolské studenty, kantory, profesory, rodiče a dospělé vůbec), že i o takových závažných a zásadních věcech, jako jsou lidská práva, lze hovořit s vtipem, nadhledem a humorem.

Praha, 2. června 2003

Dvouletý projekt "Podpora dětských práv"

Publikace „Poznej svá práva, svobody a povinnosti“ byla vydána v rámci dvouletého projektu Podpora dětských práv, který realizuje Nadace Naše dítě s finanční podporou Evropského společenství a společnosti Johnson & Johnson. Cílem projektu je zvýšit povědomí o dětských právech v České republice, a to jak u samotných dětí, tak i dospělých. V loňském školním roce byl projekt zaměřen na rozšíření vědomostí o dětských právech především mezi školáky ve věku 6 – 12 let, v letošním školním roce jsou osloveni starší školáci, středoškoláci a učni. Způsobů, kterými to projekt dělá, je několik.


Publikace o dětských právech

Součástí projektu "Podpora dětských práv" je vydávání publikací o dětských právech, jejichž autorem je Doc. PhDr. Jiří Kovařík, Ph.D. Na přelomu října a listopadu 2003 vydala Nadace Naše dítě dvě publikace pro třinácti- až osmnáctileté, které zdarma rozesílá na přibližně 3500 základních škol a 2000 středních škol a učilišť. Brožury seznamují teenagery způsobem a formou přijatelnou pro tyto věkové skupiny s dětskými právy a ty starší pak také s právy obsaženými ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

Publikace "Práva jsou pro všechny!" je určená především starším školákům, učňům a studentům vyšších odborných škol. Zabývá se deseti okruhy dětských práv a prostřednictvím názorů a otázek tří vrstevníků – Adama, Evy a Reye – seznamuje čtenáře s Úmluvou o právech dítěte a s problémy, které mohou při jejím výkladu vznikat. Kromě úvodního dopisu a deseti pracovních listů obsahuje publikace technické a metodické poznámky a charakteristiku dospívání, tedy období, kterým její čtenáři procházejí. Čelní strana každého pracovního listu obsahuje jednak vymezení projednávané kategorie dětských práv a odpovídající povinnost či povinnosti, jednak názory a otázky tří průvodců. Zadní strana obsahuje náměty možných cvičení, her a úkolů, které mají formu interaktivního sociálního učení a které pomáhají ozřejmit základní problémy dětských práv, jednotlivé články Úmluvy, její jazyk a především jejího ducha.

Druhá publikace se jmenuje "Poznej svá práva, svobody a povinnosti" a je určená především žákům středních škol a gymnázií. Má podobně jako publikace předcházející podobu deseti pracovních listů. Na každém z nich je obrázek Vladimíra Renčína znázorňující některé z práv ze Všeobecně deklarace lidských práv z roku 1948 a k němu je připojena i odpovídající povinnost vycházející z návrhu Všeobecné deklarace lidských povinností, kterou připravilo v roce 1996 dvacet pět prezidentů a ministerských předsedů. Ilustrace jednotlivých pracovních listů zpracoval kreslíř Vladimír Renčín, jemuž se podařilo dodat této publikaci „o věcech vážných“ potřebnou míru nadhledu a humoru.

Semináře pro pedagogy

Součástí projekt „Podpora dětských práv“ jsou metodické semináře pro pedagogické pracovníky, které putují postupně po všech regionech České republiky. Zatímco v loňském školním roce bylo proškoleno v oblasti dětských práv kolem tisíce učitelů nižších tříd základních škol, letošní semináře jsou připraveny zejména pro středoškolské pedagogy. Uskuteční se jich celkem třicet a na jejich pořádání získala Nadace Naše dítě akreditaci od Ministerstva školství a mládeže ČR, takže semináře tvoří součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Během jednodenního semináře se učitelé seznamují s dětskými právy podle mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána od 1. ledna 1993, a s metodikou výuky dětských práv pro žáky základních škol. Další blok přednášek se týká uplatňování práv dětí v rámci prevence sociálně patologických jevů, jako je například fyzické a psychické týrání dětí, sexuální zneužívání, šikana, rasismus, gamblerství či užívání drog. Pedagogové se dozvídají, podle čeho mohou rozpoznat, že mají mezi svými žáky takto postižené dítě, a jakým způsobem mu mohou pomoci.

V závěrečné části semináře získávají pedagogové informace o multidisciplinárním přístupu k problematice dětských práv a ochrany dětí. Dětská práva totiž spadají do kompetence jak sociálních pracovníků, tak i zdravotníků, policie, krizových center a dalších institucí, školy samozřejmě nevyjímaje. Spolupráce mezi všemi těmito složkami je nesmírně důležitá, má-li se pomoci dětem, jejichž práva jsou porušována. Lektoři z Prezidia Policie ČR informují posluchače o formách spolupráce policie se školami a poskytují jim řadu praktických informací, kam se učitelé mohou v případě porušování práv dítěte obrátit, co mají konkrétně udělat a kdo je pro ně kontaktní osobou v daném regionu. 

Besedy se studenty

Na semináře pro pedagogické pracovníky naváže v lednu 2004 série dvaceti besed se studenty, kde budou mít studenti možnost diskutovat s lektory seminářů o věcech, které je zajímají, a ptát se na záležitosti z oblasti dětských a lidských práv, kde mají nejasnosti.


Informační kampaň o dětských právech

Ke zvýšení povědomí o dětských právech slouží také reklamní kampaň, která se objevila již v předchozím ročníku a v nynějším druhém roku projektu bude pokračovat. Plakáty seznamující veřejnost s právy dětí se objeví například na začátku roku 2004 v pražském metru.