Další aktivity Nadace v kampani Stop násilí na dětech!

V roce 2005 zaznamenali sociální pracovníci celkem 1983 případů týrání a zneužívání dětí. Tedy o 626 případů více než před pěti lety. Tři děti na následky týrání prokazatelně zemřely.

Týrání a sexuální zneužívání dětí je v ČR krutou realitou. Počty odhalených případů rok od roku narůstají a jsou jen špičkou ledovce násilí páchaném na dětech.

Nadace Naše dítě proto v roce 2005 vyhlásila kampaň STOP NÁSILÍ NA DĚTECH!

Praha, 12. září 2006

Kampaň nachází podporu u veřejnosti a osobností ČR.  Jména osobností a občanů, kteří podpoří  kampaň, zveřejní Nadace Naše dítě na svých webových stránkách www.nasedite.cz.

"Pomozte svým lidským postojem snížit v České republice počty týraných a zneužívaných dětí! Připojte Vaše stanovisko či Vaše jméno ke kampani proti násilí páchaném na dětech. Společně můžeme prolomit lidskou lhostejnost a změnit nelehké osudy mnoha dětí," vyzývá ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová.
Podporu je možné zaslat e-mailem na adresu:
nasedite@nasedite.cz.

 

"Násilí na dětech považuji za jeden z nejhorších zločinů, jakého se může dospělý člověk dopustit. Proto podporuji kampaň Nadace Naše dítě a připojuji se k výzvě Stop násilí na dětech! Děti si naši pomoc zaslouží, nebuďme lhostejní k týrání a zneužívání dětí," říká Helena Vondráčková, patronka Nadace Naše dítě.

 

Kalendář Nadace Naše dítě na rok 2007 přispěje na ochranu dětí

Nadace Naše dítě ve spolupráci s fotografkou Sárou Saudkovou a agenturou B.I.G. Prague připravila na rok 2007 unikátní kalendář, který je složen z nevšedních a zajímavých fotografií dětí z díla Sáry Saudkové. Kalendář s názvem "DÍTĚ" přispěje na projekty nadace vyhlášené v rámci kampaně Stop násilí na dětech ohroženým dětem.

 

Realizace celého projektu se ujala renomovaná agentura B.I.G. Prague,  dlouholetý partner a sponzor Nadace Naše dítě. Koupí kalendáře mohou společnosti podpořit projekty Nadace Naše dítě na pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, opuštěným a jinak ohroženým dětem. Kalendář je možné objednat do 20. září 2006 na adrese www.big-prague.cz.  Agentura je připravena dojednat se zástupcem společností veškeré podrobnosti a celou objednávku včetně dodání zajistit.

Co dělat v případě, pokud mám podezření na týrání či zneužívání dítěte ve svém okolí?

 

Týrání (fyzické či psychické) či jiné zneužívání dítěte (včetně sexuálního) je trestným činem dle § 215, popř. dle § 241 či 242 trestního zákoníku.

 

Především je moje zákonná povinnost „nezavírat oči před realitou“ a případným strachem či obavami z dalšího vývoje, ale oznámit toto jednání na příslušná místa. Tuto povinnost stanoví § 168 trestního zákona. V případě, že tak neučiním, mohu být potrestán odnětím svobody až na tři léta. K oznámení nejsem povinen pouze v případě, že bych sebe či osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

Dále jsem dle zákona povinen takový trestný čin, o kterém vím, že se děje, překazit, tuto povinnost však splním i jeho okamžitým oznámením (§ 167 trestního zákona).

 

Pokud se tedy jakýmkoli způsobem dozvím, že jiná osoba týrá dítě svěřené její péči či výchově (tzn. např. jsem svědkem toho, že z určitého bytu v domě, kde bydlím, se pravidelně ozývá křik dospělých a dětský pláč, který nemůže být způsoben pouze nemocí dítěte či pravidelně potkávám dítě, na kterém mohu vidět známky fyzického týrání popř. dítě, které vypadá velmi zanedbaně atd….) jsem povinen tuto skutečnost (takovýto trestný čin) oznámit policii nebo státnímu zástupci. Toto oznámení mohu provést i anonymně, tzn. nemusím odhalovat svoji totožnost, a policie je povinna oznámení prošetřit.

 

Pokud činím oznámení policii, tak nejčastěji na tel. č. 158, další možností je zjistit si telefonní číslo na místní (popř. nejbližší policejní oddělení) v místě mého bydliště (či bydliště týraného dítěte) a zavolat na toto číslo.

 

Pokud nechci zůstat v anonymitě, mohu učinit oznámení s udáním své totožnosti, a to nejen telefonicky, ale i osobně přímo na policii, či písemným dopisem zaslaným doporučenou poštou, kde přesně popíši skutečnosti, kterých jsem svědkem, včetně udání jména a místa bydliště dítěte, popř. problémové rodiny. Pokud chci být dále ze strany policie informován o tom, jak mé oznámení dopadlo a jaké kroky policie podnikla, zažádám o to písemně s odvoláním na § 158 odst. 2 trestního řádu s tím, že si přeji být vyrozuměn o učiněných opatřeních.

 

Pamatujte však, že telefonické oznámení je vždy to nejrychlejší, a pokud dítěti chci skutečně pomoci, měl bych se k tomu odhodlat co nejdříve!

 

Policie ČR : 158

 

Další možností je informovat příslušný orgán sociálně právní ochrany dítěte (tzv. OSPOD). Na základě zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte jsou tyto tzv. OSPODy příslušné k tomu, aby přijímaly upozornění ohledně dětí, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu (§ 7 odst. 2 zák.)

Tzn. dle místa bydliště týraného dítěte kontaktuji místně příslušný obecní či městský úřad, oddělení péče o dítě (orgán sociálně –právní ochrany dítěte).V malých obcích většinou nejsou součástí obecních úřadů oddělení péče o dítě, proto je užitečnější si zjistit, který nejbližší obecní úřad je tzv. obecní úřad s rozšířenou působností (v nejbližším větším městě), na kterém najdu oddělení péče o dítě (či oddělení sociálně-právní ochrany dítěte) a učiním oznámení jak výše popsáno.

Zaměstnanci každého OSPODu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila OSPOD na případ týraného či zneužívaného dítěte, tzn. že i v tomto případě zůstane má totožnost skryta.

Seznam včetně telefonních čísel všech obecních úřadů je na www.statnisprava.cz.

 

 

Třetí možností je kontaktovat některou z nestátních organizací, zabývajících se ochranou dětí, kde mi určitě poradí, co všechno mohu v dané situaci učinit.

 

Nadace Naše dítě

777 800 002 – Linka právní pomoci Nadace Naše dítě (středa 10.00 – 18.00),

266 727 945,99,44,33,66 – Nadace Naše dítě (ostatní dny),

e-mailová adresa: nadace@nasedite.cz, lpp@nasedite.cz

www.nasedite.cz

 

Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

800 155 555 – Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz

 

Fond ohrožených dětí

224 221 137, 224 236 655, www.fod.cz

místní zařízení FODu – tzv. Klokánky – tel. čísla viz www.fod.cz
(Klokánek – přehled Klokánků)

 

Dětské krizové centrum

241 484 149 – telefonická Linka důvěry, www.ditekrize.cz

internetová linka důvěry: problem@ditekrize.cz

 

Bílý kruh bezpečí

251 511 313 - DONA linka pro oběti domácího násilí