Rozchody rodičů nesmí být památkou na celý život!

 

Tak zní ústřední motto nové kampaně, která apeluje
na to, aby rozchody a rozvody rodičů co nejméně poškozovaly jejich děti. 

 

Rozchod rodičů znamená pro děti stres, strach a úzkost, ovlivňuje jej nepřímo i tím, že zhoršuje výchovné schopnosti rodičů a zhoršuje vztahy mezi dítětem a rodiči. Běžnou reakcí dítěte na rozvod je smutek, pocit vlastní viny za rozvod, poruchy spánku, poruchy soustředění, agresivní zlobení, zdravotní potíže psychosomatického charakteru i zhoršení prospěchu ve škole. Větší děti pak volí únikové strategie spojené se záškoláctvím, požívání alkoholu, drog, útěky z domova nebo sebepoškozování. 

 

Pro dítě představují tyto chvíle vždy velkou zátěž a ohrožení jeho existence jak v materiální, tak především v psycho-sociální rovině. Míra dopadu této zátěže závisí na průběhu a délce opatrovnického řízení resp. na kompetencích jeho rodičů a jejich schopnosti domluvit se na fungování rozpadlé rodiny v budoucnu. Přibližně jedna pětina dětí je vystavena rozvodu spornému, kdy život rodiny po rozvodu musí upravit soud. Zátěž, které jsou vystaveny děti v této situaci, je enormní
a jejich symptomy jsou srovnatelné se symptomy dětí vystavených fyzickému či psychickému týrání!

 

Je naší povinností děti ochránit i v situaci rozvodu a sice každé jedno dítě, které je této těžké životní situaci vystaveno. Nastavit průběh opatrovnického řízení tak, aby účinně chránil a hájil zájem dítěte a pomohl rodičům toto nelehké období zvládnout
a především se rozumně dohodnout, například prostřednictvím mediátora. Jako příklad dobré praxe ze zahraničí se nabízí Cochemský model.

 

 

VÍCE NA WWW.MYSLETENADETI.CZ

 

 

 

Myslete na děti!

Nadace Naše dítě