Granty NIF 

 

 

PRO ROK 2016 NADACE NAŠE DÍTĚ GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NEVYHLAŠUJE!

 

 

Nadace Naše dítě vyhlašovala grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí pro rok 2015.
 
Přihlásit se mohli právnické osoby, které realizovali projekty a programy přispívající k vytvoření účinného systému ochrany dětí a jejich práv v ČR v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Granty na podporu těchto projektů a programů byly poskytovány na základě veřejného otevřeného výběrového řízení.

 

Řízení bylo určeno pro následující okruh právnických osob, které jsou činné v oblasti ochrany dětí a jejich práv:


 - právnické osoby, jež nebyly založené za účelem podnikání, tj. občanská sdružení, církevní právnické osoby (pouze za podmínky, že poskytují sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby), obecně prospěšné společnosti.


Vyloučeny byly právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost (fakticky nebo právně) mají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady Nadace Naše dítě nebo členové její dozorčí rady, zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké. Zároveň byly vyloučeny rozpočtové a příspěvkové organizace.
 
Příjem grantových žádostí NIF pro rok 2015 byl ukončen!

Žadatelům bylo sděleno písemně kladné či záporné stanovisko a to nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant. S úspěšnými žadateli uzavřela Nadace Naše dítě smlouvu a zajistila převod finančních prostředků dle podmínek ve smlouvě.
 
Rozhodující je datum podání žádosti, na žádosti s pozdějším datem podání nebude brán zřetel. Žadatelé zasílají své žádosti včetně příloh (originál či úředně ověřenou kopii potvrzení
o registraci organizace, ne starší 3 měsíců, neověřenou kopii dokladu upravující vnitřní poměry organizace) a vyplněného průvodního listu v jednom vyhotovení na adresu Nadace Naše dítě, Michaela Maxová a Anna Žebrová, Ústavní 91/95, 181 21, Praha 8 a zároveň zašlou žádost (bez příloh) ve wordu spolu s vyplněným průvodním listem také mailem na adresu m.maxova@nasedite.cz.

 

Žadatelům bylo sděleno písemně kladné či záporné stanovisko a to nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant. S úspěšnými žadateli uzavřela Nadace Naše dítě smlouvu a zajistila převod finančních prostředků dle podmínek ve smlouvě.

Podmínky pro udělení grantu:

1) Cílem projektu musí být ochrana dětí v České republice, případně projekt přímo související
s ochranou dětí, zejména dětí nacházejících se v obtížné životní situaci (dětí týraných, zneužívaných, mentálně či fyzicky handicapovaných), prevence před násilím na dětech včetně komerčního sexuálního zneužívání (tj. dětské pornografie, prostituce a obchodu s dětmi), uvádění do praxe "Úmluvy o právech dítěte" nebo prevence negativních jevů u dětí a mládeže. 


2) Projekty musí být realizovány během jednoho roku (12 za sebou jdoucích měsíců) včetně sestavení příslušného rozpočtu. Příjemce grantu musí předložit zprávu o projektu v podobě průběžné
a závěrečné zprávy (textové i finanční).


3) Žadatelem o grant musí být právnická osoba.


4) Žadatel předloží spolu se žádostí originál či úředně ověřenou kopii potvrzení o registraci organizace od subjektu, jež pro žadatele vede příslušný veřejný rejstřík (v případě církevních subjektů – výpis z rejstříku Ministerstva kultury) nebo ověřenou kopii registrace organizace Českým statistickým úřadem.  Tento doklad o registraci nesmí být starší 3 měsíců, to znamená, že vydávající subjekt jej vystavil v době kratší než 3 měsíce před podáním žádosti o grant.


5) Žadatel dále předloží v neověřené kopii doklad upravující vnitřní poměry organizace (statut, stanovy atd.).


6) Zároveň je žadatel povinen vyplnit prohlášení, že členové správní rady Nadace Naše dítě nebo členové její dozorčí rady, zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké nemají přímo nebo nepřímo vliv
na rozhodování nebo činnost (fakticky nebo právně) organizace. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.


Formulář žádosti a průvodní list ke stažení najdete dole na této stránce. Prosím, prostudujte si podrobně Grantová pravidla.

 

Případné dotazy směrujte prosím na e-mailovou adresu: m.maxova@nasedite.cz nebo a.zebrova@nasedite.cz

 

Cílem a účelem Nadace Naše dítě je podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice a zajišťování ochrany lidských práv v rámci Úmluvy
o právech dítěte. Humanitární projekty budou podporovány poskytováním grantů (nadačních příspěvků) na programy sloužící k dosažení cílů nadace. Současně cílem nadace je i přímá podpora dětí, které se ocitají ve velmi obtížných životních situacích.
 
 

 

 

JAKÉ GRANTY BYLY POSKYTNUTY V MINULÝCH LETECH? 

 

2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

 

 

 

 

Nadace Naše dítě