Granty udělené v roce 2015

 

Celková částka finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2014 určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2015 je 200.000,- Kč.
 
Celkem došlo 55 žádostí a všechny byly podány v řádném termínu. 
 
Rozhodnutí o konečném rozdělení finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2014 v grantovém řízení pro rok 2015 bylo schváleno správní radou nadace dne 18. 6. 2015.
 
Celkem budou v roce 2015  přiděleny finanční prostředky 5 následujícím organizacím:
 
Žádost č. 012015
Oblastní charita Liberec
Projekt: Domovy pro matky s dětmi v tísni
Cíl: Organizace poskytuje přechodné ubytování matkám s dětmi v tíživé sociální situaci a napomáhá jim prostřednictvím podpůrných činností k opětovnému začlenění do společnosti.
Přidělená částka ve výši 50 000,- Kč/žádáno 50 000,- Kč
Účel: mzdy odborného personálu
 
 
Žádost č. 262015
SPONDEA, o.p.s.
Projekt: Dítě v centru
Cíl: Projekt je zaměřen na přímou práci s dítětem, které je ohrožené, případně psychicky týrané v situacích, kdy se jeho rodiče rozvádějí. Díky projektu bude zabráněno využívání dítěte jako nástroje pro řešení rozvodových sporů jeho rodičů. Současně bude dítě připravené na to, říci svůj názor, a bude posílena jeho sebejistota. Bude vytvořen prostor pro společné sdílení názorů a pocitů pro dítě a jeho rodiče.
Přidělená částka ve výši 30 000,- Kč/žádáno 30 000,- Kč
Účel: částečné pokrytí mzdy psychologa
 
 
Žádost č. 302015
Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Projekt: Podpora dětí s autismem
Cíl:  Cílem projektu je vytvoření nabídky každodenních cílených aktivit, které mají komplexně podpořit rozvoj schopností dětí s poruchou autistického spektra v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti. Projekt je rozdělen do jednotlivých aktivit z oblasti každodenního života. Aktivity se adaptují na aktuální potřeby dětí s PAS a také na prostředí, ve kterém probíhají. Aktivity probíhají prostřednictvím her, které jsou nezbytným prostředkem pro rozvoj dítěte. Při aktivitách děti s PAS doprovází osobní asistenti.
Přidělená částka ve výši 50.000,- Kč/žádáno 50 000,- Kč
Účel: na mzdy osobních asistentů a sociálního pracovníka
 
 
Žádost č. 412015
DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených
Projekt: Podporujeme pohybové aktivity pro zdravotně postižené
Cíl: Projekt je určen dětem s různým stupněm mentálního deficitu, u nichž se vyskytují zpravidla ještě další tělesná postižení s cílem zvýšit podíl tělesných aktivit pomocí sportovního kroužku. Pohybové aktivity sehrávají významnou roli v rozvoji dítěte s mentálním postižením. Pohyb je prostředkem sebevyjádření, prostředkem interakce s materiálním a sociálním prostředím, prostředkem k poznání sebe sama. Pohybové aktivity rozvíjí dítě v oblasti výchovné, vzdělávací a zdravotní.  Přidělená částka ve výši 20.000,- Kč/žádáno 31.500,- Kč
Účel: nákup materiálu – pedálový trenažer, deska na cvičení, sportovní pomůcky
 
 
Žádost č. 482015
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy o. s.
Projekt: I já mám právo být šťastný
Cíl: Hlavním cílem projektu je intenzivní a aktivní podpora 5 dětí s autismem do 7 let věku a jejich rodin v průběhu jednoho roku tak, aby mohly vést plnohodnotný život. Většina rodin se bez včasné pomoci rozpadá a děti jsou umisťovány do ústavů, neadekvátně medikovány a nemají možnost se smysluplně rozvíjet pro následné zapojení se do většinové společnosti.
Přidělená částka ve výši 50.000,- Kč/žádáno 50 000,- Kč
Účel: na mzdy osobních asistentů a sociálního pracovníka

Nadace Naše dítě