Granty udělené v 2014

 

Celková částka finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2013 určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2014 je 66.312,45,- Kč. Tato částka byla zaokrouhlena na 200.000,- Kč.
 
Celkem došlo 34 žádostí a všechny byly podány v řádném termínu. 
 
Rozhodnutí o konečném rozdělení finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2013 v grantovém řízení pro rok 2014 bylo schváleno správní radou nadace dne 23.06.2014. Celkem v roce 2014 budou přiděleny finanční prostředky 5 následujícím organizacím:
 
Žádost č. 032014
DEJME DĚTEM ŠANCI, o.p.s.
Projekt: Startovací balíčky
Cíl: Organizace Dejme dětem šanci pomáhá mladým lidem z dětských domovů na cestě k jejich samostatnosti po ukončení řádného studia či dosažení zletilosti. Podporou prostřednictvím startovacích balíčků ve formě materiální podpory pro základní vybavení domácnosti ulehčuje mladým dětem začátek samostatného života.
Přidělená částka ve výši 45 000,- Kč/žádáno 45 000,- Kč
Účel: nákup materiálního vybavení domácností
 
 
Žádost č. 082014
Oblastní charita Liberec
Projekt: Domovy pro matky s dětmi v tísni
Cíl: Organizace poskytuje přechodné ubytování matkám s dětmi v tíživé sociální situaci a napomáhá jim prostřednictvím podpůrných činností ke znovu začlenění do společnosti.
Přidělená částka ve výši 25 000,- Kč/žádáno 50 000,- Kč
Účel: mzdy odborného personálu
 
 
Žádost č. 202014
ACORUS, o.s.
Projekt: Práce s dětmi – svědky domácího násilí
Cíl: Organizace pomáhá prostřednictvím terapeutické práce zmírnit negativní důsledky domácího násilí na vývoj dítěte a jeho aktuální stav. Zacílená pomoc podle individuálních potřeb dětí má pomoci k začlenění do běžného života.
Přidělená částka ve výši 50 000,- Kč/žádáno 50 000,- Kč
Účel: mzdy odborného personálu
 
 
Žádost č. 292014
Ztracené dítě, o.s.
Projekt: 116 000 non stop krizová pomoc
Cíl: Linka ztracené dítě (LZD) poskytuje krizovou pomoc zejména v případech ztracených a pohřešovaných dětí a sexuálně zneužívaných a vykořisťovaných dětí. Pomoc je dostupná non stop dětem, rodičům a dalším příbuzným a blízkým dětí.
Přidělená částka ve výši 60 000,- Kč/žádáno 60 000,- Kč
Účel: poplatky za hovorné klientů a ostatní služby
 
 
Žádost č. 312014
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.
Projekt: Azylový dům
Cíl: Azylový dům poskytuje prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Pracovníci azylového domu umožňují pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při upevňování vztahů s rodinou a společenským prostředím a poskytují kontakty na další sociální služby a instituce.
Přidělená částka ve výši 20 000,- Kč/žádáno 100 000,- Kč
Účel: mzdy odborného personálu
 
 
Další kolo grantového řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí bude vyhlášeno v lednu 2015.

Nadace Naše dítě