Granty udělené v 2013

 

 

Celková částka finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2012 určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2013 je 196.996,932 Kč. Tato částka byla zaokrouhlena na 200.000,- Kč.


Celkem došlo 53 žádostí a všechny byly podány v řádném termínu.
 
Z tohoto počtu došlých žádostí bylo celkem 7 žádostí vyloučeno pro nesplnění formálních náležitostí.
 
Rozhodnutí o konečném rozdělení finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2012 v grantovém řízení pro rok 2013 bylo schváleno správní radou nadace dne 18. 06.2013. Celkem v roce 2013 budou přiděleny finanční prostředky 8 následujícím organizacím:
 
Žádost č. 012013
Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost, Prostějov
projekt: Asistenti ve třídě pro handicapované žáky   
cíl: Zabezpečení asistentské péče pro těžce handicapované žáky. Během vyučování handicapovaných žáků vedle výchovně-vzdělávací práce speciálními pedagogy je nutné zabezpečit postiženým dětem i ostatní sociální služby a důsledný individuální přístup. To nelze bez pomoci asistentů. Celkem do školy dochází 70 dětí s kombinovaným postižením, z nichž více než polovina dětí je na vozíčcích.
přidělená částka ve výši 30.000,- Kč/žádáno 50.000,- Kč
účel: mzdy a odvody
 
 
Žádost č. 042013
Oblastní charita Liberec
Církevní právnická osoba, Liberec
projekt: Domovy pro matky s dětmi v tísni      
cíl: Cílem azylových Domovů pro matky s dětmi v tísni je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci z důvodu ztráty bydlení nebo jsou ohroženy domácím násilím. Zároveň podpůrnými činnostmi rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti tak, aby se dokázaly zorientovat a začlenit do společnosti.
přidělená částka ve výši 50.000,- Kč/žádáno 70.000,- Kč
účel: energie a teplo
 
 
Žádost č. 072013
FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ
Občanské sdružení, Praha
projekt: Bezpečná klokaní kapsa           
cíl: Cílem projektu je zajistit potřebné vybavení nově vzniklých Klokánků pro zajištění všestranné péče o novorozence a miminka a to především dětskými chůvičkami s kontrolou dechu a digitální chůvičkou – po jednom vybavení do Klokánku.
Zároveň je cílem zajistit bezpečnostními prvky na oknech v přízemních bytech  zařízení Klokánek v Ústí nad Labem a umístění kamerového systému na vchod a přízemí objektu Klokánek v Teplicích.
přidělená částka ve výši 21.000,- Kč/žádáno 30.000,- Kč
účel: dětské chůvičky a kamerový systém
 
 
Žádost č. 142013
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT
občanské sdružení, Říčany
projekt: Letní terapeutický pobyt pro náhradní rodiny s handicapovaným dítětem
cíl: V rámci projektu bude zrealizován letní terapeutický pobyt pro celé náhradní rodiny, které mají ve své péči dítě /děti s handicapem.
Hlavním cílem a smyslem projektu je podpora náhradních rodin, identifikace jejich problémů vyplývajících z výchovy svěřených dětí a nalezení řešení. Snaha o upevnění kontaktu mezi rodiči – vychovateli a dětmi a  posílení důvěry dětí v dospělé.
přidělená částka ve výši 30.000,- Kč/žádáno 31.360,- Kč
účel: OON, DPP, ubytování a stravování
 
 
Žádost č. 412013
RANÁ PÉČE EDA
Obecně prospěšná společnost, Praha 2
projekt: poskytování rané péče pro rodiny dětí s těžkým postižením
cíl: Raná péče nabízí rodinám podporu v těžké situaci po narození dítěte s postižením, posiluje intuitivní vazby mezi rodičem a dítětem, které mohou být ohroženy krizovou situací v rodině a častými hospitalizacemi dítěte. Obsahem projektu je podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení, jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny. Podpora rodičovských kompetencí a sociálních vazeb na jejich okolí. Učit rodiče, jak upravit prostředí svému dítěti, umožnit zápůjčku speciálních hraček a pomůcek a zacvičit rodiče ve způsobech stimulace zraku jejich dítěte.
přidělená částka ve výši 20.000,- Kč/žádáno 40.000,- Kč
účel: osobní náklady
 
 
Žádost č. 432013
Host HOME-STArt Česká republika
občanské sdružení, Praha 2
projekt: HoSt - podpora rodin s dětmi do 6 let  
cíl: Cílem projektu je umožnit co největšímu počtu dětí vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.
Sdružení pracuje s rodinami s dětmi do 6let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo u kterých dochází k zanedbávání péče. S rodinami se snaží systematicky pracovat na jejich přístupu k péči a výchově dětí.
V rodinách působí buď vyškolení dobrovolníci s rodičovskou zkušeností  nebo, v závažnějších případech, také sociální pracovníci. Působí v Praze, Brně a Liberci. Služba je bezplatná.
přidělená částka ve výši 20.000,- Kč/žádáno 34.000,- Kč
účel: energie, teplo, OON, nákup materiálu
 
 
Žádost č. 502013
MUŽI a ŽENY, O.P.S.
Obecně prospěšná společnost, Brandýs nad Labem
projekt: Tři světy
cíl: Grant bude použit na realizaci psychosociální pomoci a osvětové akce pro cílové skupiny opuštěných dětí a dětí s těžkým zdravotním postižením. Konkrétně budou hrazeny mzdové náklady osobní asistentky a lektorky/supervizorky, které zajístí výběr, motivaci a pomoc vybranému dítěti - tvůrci daru. Dále pak na náklady spojené s praktickou tvorbou a předáním daru jinému dítěti z druhé cílové skupiny.
přidělená částka ve výši 10.000,- Kč/žádáno 10.000,- Kč
účel: výkony spojů, doprava, cestovné, mzdy, odvody, nákup materiálu
 
 
Žádost č. 512013
DANETA svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
občanské sdružení, Hradec Králové
projekt: Tvoříme v Danetě
cíl: Projekt je zaměřen na podporu zájmových aktivit zdravotně postižených dětí – výtvarného kroužku, jimiž děti prezentují svoji uměleckou činnost. Umělecká tvorba zdravotně postižených dětí je cenným komunikačním prostředkem – vyjadřuje jejich představy, emoční prožívání, ukazuje tvořivou invenci, nahrazuje rozumové nedostatky, a tím umožňuje dosáhnout co nejvyšší míry zapojení do majoritní společnosti. V neposlední řadě má význam terapeutický, socializační a integrační.
přidělená částka ve výši 19.000,-Kč/žádáno 19.200,-Kč
účel: OON, nákup materiálu
 
O přidělení finančních prostředků zbývajícím 38 žádostem, které splňovaly formální požadavky, bylo  Poradním sborem a ředitelkou nadace rozhodnuto negativně.

Nadace Naše dítě