Granty udělené v roce 2012

 

Celková částka finančních prostředků z výnosů NIF za rok 2011 určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2012 je 244.474,87 Kč.  Tato částka byla zaokrouhlena na 244.475,- Kč.

 

Celkem došlo 67 žádostí a všechny  byly podány v řádném termínu.

 

Z tohoto počtu došlých žádostí bylo celkem 11 žádostí vyloučeno pro nesplnění formálních náležitostí.

Rozhodnutí o konečném rozdělení fin. prostředků z výnosů NIF za rok 2011 v grantovém řízení pro rok 2012 bylo schváleno správní radou nadace dne 06.06.2012.

 

Celkem v roce 2012 budou přiděleny fin. prostředky 10 následujícím organizacím:

 

žádost č. 022012
OBLASTNÍ CHARITA MOST
církevní právnická osoba, Most
projekt: Azylový dům pro matky s dětmi
cíl: poskytování ochrany matkám a dětem před ohrožujícími vlivy, projekt je zaměřen na podporu matek s dětmi, které procházejí těžkou životní situací (na kterých bylo pácháno násilí)
přidělená částka ve výši 18.000,- Kč/žádáno 90.000,- Kč
účel: energie, teplo

 

žádost č. 142012
DANETA
občanské sdružení, Hradec Králové
projekt: Terapie pro zdravotně postižené
cíl: projekt je zaměřen na alternativní terapie, které poskytují maximální využití zdravotních, výchovných a relaxačních účinků pro děti a mládež s kombinovaným  postižením (animoterapie, canisterapie, aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie, termoterapie…).
přidělená částka ve výši 42.000,- Kč/žádáno 42.000,- Kč
účel: nákup materiálu (pomůcky a potřeby k realizaci terapií), ostatní služby

 

žádost č. 212012
SPONDEA
obecně prospěšná společnost, Brno
projekt: Útočiště pro ohrožené děti
cíl: projekt řeší problematiku dětí umístěných do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V rámci projektu je dětem i celé jeho rodině nabízeno non-stop psychologické a sociální poradenství,  včetně možnosti pobytu na krizovém lůžku, s cílem nalézt způsoby jak zamezit umístění dítěte do ústavní péče, a umožnit mu návrat zpět do rodiny.
přidělená částka ve výši 50.650,- Kč/žádáno 62.150,- Kč
účel: mzdy (psycholog a sociální prac.), odvody

 

žádost č. 22012
MIRABILIS
občanské sdružení, Praha 4
projekt: Asistenti pro děti s postižením na celý rok
cíl: zajištění dobrovolných asistentů pro děti do rodin, zejména problémových rodin (více postižených dětí v rodině, vzdálené regiony, špatná sociální situace rodin……)
přidělená částka ve výši 12.000,- Kč/žádáno 34.940,- Kč
účel: OON (osobní asistentka)

 

žádost č. 242012
DEJME DĚTEM ŠANCI
občanské sdružení, Praha 10
projekt: Startovací balíčky
cíl: startovací balíčky pro děti, které v daném školním roce opouštějí dětské domovy z důvodu zletilosti  či po ukončení řádného studia. Jedná se o materiální podporu formou základního vybavení domácnosti, lůžkoviny, 2 sady ložního prádla včetně prostěradel, 4 osušky, 5 ručníků, 3 kuchyňské utěrky, 1 rychlovarnou konvici ETA, sadu hrnců, sadu příborů, 6 sklenic, sadu talířů, žehličku, žehlící prkno, vysavač, smetákový set, drogistické zboží
přidělená částka ve výši 20.000,- Kč/žádáno 99.000,- Kč
účel: nákup materiálu

 

žádost č. 252012
STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA   
občanské sdružení, Kladno
projekt: Péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny
cíl: zmírňovat dopad zdravotního postižení dětí od narození do sedmi let na život dítěte a jeho rodiny, rozvíjení schopností těchto dětí,  pořádání klubových setkání rodin s programem pro děti i rodiče, psychorelaxační pobyty rodin, psychologická diagnostika a poradenství, domácí konzultace zaměřené na rozvoj dítěte, videotrénink interakcí, psychoterapeutická sezení,
přidělená částka ve výši 21.825,- Kč/žádáno 30.000,- Kč
účel: OON (osobní náklady pro asistenty dětí se zdravotním postižením)

 

žádost č. 272012
STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI-PASTELKA
církevní právnická osoba, Protivín
projekt: Zapoj ruce i srdce
cíl: šíření osvěty a vzdělávání na principech bezpodmínečné lásky, empatie, pochopení a tolerance, praktické vedení v pozitivním rodičovství
přidělená částka ve výši 17.000,- Kč/žádáno 51.600,- Kč
účel: OON

 

žádost č. 282012
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT
občanské sdružení, Praha 7
projekt: Letní terapeutický pobyt pro náhradní rodiny s handicapovaným dítětem
cíl: realizace letního terapeutického pobytu pro celé náhradní rodiny, které mají ve své péči dítě /děti s handicapem
přidělená částka ve výši 13.000,-Kč/žádáno 32.650,-Kč
účel: ostatní služby (ubytování klientů na letním terapeutickém pobytu)

 

žádost č. 412012
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
občanské sdružení, Smečno
projekt: Nouzové pobyty pro matky s dětmi v Rodinném centru Smečno
cíl: dlouhodobý projekt Centrum podpory ohrožených dětí a rodin, jehož součástí jsou také Nouzové pobyty pro matky s dětmi - krátkodobé, přechodné ubytování v Rodinném centru Smečno pro matky s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci (těhotné ženy, matky s dětmi - nezletilými či nezaopatřenými, oběti domácího násilí, v nepříznivé sociální situaci, bez přístřeší).
přidělená částka ve výši 30.000,-Kč/žádáno 80.000,-Kč
účel: ostatní služby (ubytování klientek)

 

žádost č. 612012
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO ZÁPADNÍ ČECHY 
církevní právnická osoba, Plzeň
projekt: Archa pro ohrožené děti a jejich rodiny
cíl: poskytování krizové pomoci a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, rozšíření  psychologických diagnostických a podpůrně terapeutických nástrojů a zkvalitnění práce psychologa s dítětem a jeho rodinou
přidělená částka ve výši 20.000,-Kč/žádáno 20.000,-Kč
účel: nákup materiálu, ostatní služby (zakoupení psychologických testů, úhrada případových supervizí a odborné literatury)

O přidělení fin. prostředků zbývajícím 46 žádostem, které splňovaly formální požadavky, bylo  Poradním sborem a ředitelkou nadace rozhodnuto negativně.

Nadace Naše dítě