Granty udělené v roce 2010

 

Celková částka finančních prostředků z NIF určená na rozdělení v grantovém řízení v roce 2010 je 420.127,- Kč.

Celkem došlo 48 žádostí, všechny byly podány v řádném termínu, 12 žádostí však vykazovalo formální nedostatky, a proto byly vyřazeny z dalšího rozhodování.

 

Po prostudování a posouzení žádostí k jejich projednání zasedl Poradní sbor, který vybíral ze zbylých 36 žádostí, splňujících pravidla grantu.

Rozhodnutí o konečném rozdělení fin. prostředků z NIF v roce 2010 bylo schváleno správní radou nadace dne 22.06.2010. Celkem v roce 2010 budou přiděleny finanční prostředky 8 následujícím organizacím:

 

žádost č. 10/2010
DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
občanské sdružení, Hradec Králové
projekt: Léčivá síla terapie
cíl: podpora aktivního trávení volného času v podobě organizovaných terapií (např. snoezelen, canisteterapie apod.)
přidělená částka ve výši 21.427,- Kč / žádáno 21.428,- Kč
pokryla by náklady na nákup materiálu a OON

 

žádost č. 17/2010
DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM 
občanské sdružení, Praha 4
projekt: „Aby byl domov zase domovem“ - odborná interdisciplinární péče o děti ohrožené, týrané, zneužívané, zanedbávané a děti v závažných živ. situacích
cíl: včasná detekce, krizová intervence, ochrana dítěte před dalším atakováním či trestnými sankcemi za odtajnění závažných okolností, odborná diagnostika a následná odborná pomoc - terapie
přidělená částka ve výši 165.200,- Kč / žádáno 250.000,- Kč
pokryla by náklady na mzdy a odvody

 

žádost č. 25/2010
Diakonie ČCE – středisko v Plzni
církevní právnická osoba, Plzeň
projekt: Dovybavení a rekonstrukci krizového Centra SOS Archa
cíl: vytvořit a v praxi vyzkoušet systém včasného a účinného zásahu podpory dětem a zároveň jejich rodinám, v případě, kdy z jakéhokoli důvodu dochází k ohrožení zdravého vývoje či psychického stavu těchto dětí, a tak minimalizovat negativní vlivy působící na dítě i další členy rodiny
přidělená částka ve výši 7.849,- Kč / žádáno 130.000,- Kč
pokryla by částečně náklady na zakoupení didaktického materiálu a psychologických testů pro odpovídající diagnostickou a podpůrně terapeutickou práci s ohroženými dětmi

 

žádost č. 30/2010
Spondea při ČČK Brno
obecně prospěšná společnost, Brno
projekt: Okamžitá podpora a pomoc dětem v ohrožení
cíl: poskytování sociálně-právní ochrany dítěte
Přidělená částka ve výši 50.650,- Kč / žádáno 65.650,- Kč
pokryla by náklady na mzdy a odvody

 

žádost č. 31/2010
Teen Challenge International ČR, Praha
účelové zařízení církve, Brno
projekt: Dětské centrum pro ohroženou skupinu dětí
cíl: poskytování zázemí dětem, které vyrůstají v prostředí sociálně vyloučených romských komunit.
přidělená částka ve výši 25.000,- Kč / žádáno 25.000,- Kč
pokryla by náklady za pevné připojení k internetu a úhradu nájemného za pronajaté prostory

 

žádost č. 32/2010
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk 
obecně prospěšná společnost, Šumperk
projekt: Osobní asistence pro handicapované děti
cíl: zajišťování a poskytování osobní asistence dětem s poruchami autistického spektra (PAS) ve volnočasových aktivitách
přidělená částka ve výši 40.000,- Kč / žádáno 70.000,- Kč
pokryla by náklady na mzdy a odvody

 

žádost č. 35/2010
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub „Hornomlýnská“
občanské sdružení, Praha 4

projekt: Centrum FILIPOVKA – osobní asistence pro děti se zdravotním postižením
cíl: zajistit dětem se zdravotním postižením (věkové rozmezí 3-15 let) rovné příležitosti v přístupu k běžným vzdělávacím a volnočasovým aktivitám, a také dát těmto dětem možnost vyrůstat ve svém rodinném prostředí.
přidělená částka ve výši 60.000,- Kč / žádáno 150.000,- Kč
pokryla by náklady na OON

 

žádost č. 43/2010
Rozum a Cit
občanské sdružení, Praha 7
projekt: Odlehčující služba pro náhradní rodiny
cíl: doplnění a rozšíření sítě služeb pro náhradní rodinu - poskytnutí krátkodobého zajištění odborné péče o děti vyrůstající v náhradních (nejčastěji pěstounských) rodinách.
Přidělená částka ve výši 50.000,- Kč / žádáno 150.000,- Kč
pokryla by částečně náklady na mzdy a odvody

O přidělení finančních prostředků zbývajícím 28 žádostem, které splňovaly formální požadavky, bylo Poradním sborem a ředitelkou nadace rozhodnuto negativně.

Nadace Naše dítě