Historie nadace


Nadace Naše dítě byla založena 1. října 1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích.

Zakladatelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová

 

K naplnění cíle založila nadace v České republice, po vzoru britské Childline, celostátní krizovou Linku bezpečí 800 155 555 určenou dětem a mládeži. Linka zahájila provoz 1. října 1994. V roce 1994 založila nadace rovněž sdružení s názvem Sdružení Linka bezpečí a mládeže, kterému svěřila nepřetržitý provoz Linky bezpečí.
Svůj hlavní projekt rozšířila nadace o osvětové a vzdělávací programy, o Rodičovskou linku 233 852 222 a Linku vzkaz domů 800 111 113 určenou dětem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení, Internetovou linku lb@linkabezpečí.cz i další aktivity na poli dětských práv. Úkolem Nadace Naše dítě bylo zajišťovat veškeré finanční prostředky na provoz všech linek krizové intervence, vytvářet potřebného zázemí pro sdružení a zajišťovat finance rovněž na další aktivity a osvětové programy.

 

Po deseti letech zkušeností, 1. října 2004, došlo k osamostatnění Sdružení Linka bezpečí a mládeže. Sdružení na sebe převzalo hlavní projekty nadace - Linku bezpečí, Rodičovskou linku, Linku vzkaz domů a Internetovou linku. S koncem roku 2004 přešel na sdružení rovněž úkol zajišťovat veškeré nezbytné finanční prostředky na tyto projekty.

 

V roce 2004 rozšířila Nadace Naše dítě mozaiku své činnosti na další pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným a ohroženým dětem a odstartovala své nové projekty. (více)

 

Nadace je aktivní rovněž na poli dětských práv, usiluje o vytvoření účinného systému ochrany dětí v České republice, zaměřuje se rovněž na vzdělávací projekty v oblasti dětských práv, osvětovou činnost, uděluje granty, vyřizuje individuální žádosti o pomoc, spolupracuje s dětskými domovy a je v kontaktu s podobně zaměřenými organizacemi.

HISTORIE

2004

 • Programové prohlášení Koalice "Děti patří do rodiny" ze dne 26. února 2004
 • finanční pomoc ve výši 31 800 Kč šesti individuálním žadatelům a další finanční a věcná pomoc dětským domovům
 • přerozdělení 433 102 Kč z výnosu z Nadačního investičního fondu za rok 2003 mezi sedm neziskových organizací na projekty zaměřené na ochranu dětí
 • 15. září narozeninový galavečer u příležitosti desetileté činnosti celostátní Linky bezpečí určené pro děti a mládež
 • mezinárodní jednání Evropské federace pro pohřešované a komerčně zneužívané děti v Bruselu, jehož je Nadace Naše dítě členem 1. října osamostatnění Sdružení linka bezpečí a mládeže
 • odstartován nový projekt Skládačka 2005 na pomoc ohroženým dětem
 • zapojení do mezinárodního projektu „AGIS Program“ s cílem vypracovat „Studii skutečného rozsahu fenoménu pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí v 10 nových členských státech EU
 • v prosinci ukončeno první kolo výběrového řízení projektu Skládačka 2005 a posouzeno 71 žádostí o podporu nadace

2003

 • v únoru ukončena činnost Krizového centra Linky bezpečí, neboť děti týrané a zneužívané, kvůli nimž bylo zřízeno, tvořily jen velmi malou část klientely
 • 9. zahájen provoz Linky vzkaz domů pro děti na útěku z domova
 • finanční dar 19 mil. Kč ve prospěch Sdružení Linka bezpečí (celostátní Linka bezpečí, Rodičovská linka, Linka vzkaz domů)
 • v květnu odstartován 2. ročník dvouletého projektu „Podpora dětských práv“ ve spolupráci s EU a společností Johnson and Johnson
 • v září slavnostní večer v Obecním domě u příležitosti 10. narozenin Nadace Naše dítě, zároveň vydána publikace 10 let Nadace Naše dítě
 • přerozdělení 668 350 Kč z výnosu z Nadačního investičního fondu za rok 2002 mezi 13 neziskových organizací na projekty zaměřené na ochranu dětí
 • finanční i věcná pomoc dětským domovům a individuálním žadatelům

2002

 • financování provozu celostátní bezplatné Linky bezpečí pro děti, které se ocitnou v obtížné životní situaci (v roce 2002 celkem 20 mil. Kč)
 • zahájení dvouletého projektu „Podpora dětských práv“ ve spolupráci s EU a společností Johnson and Johnson (v rámci projektu byl vydán pracovní sešit ke Slabikáři dětských práv nazvaný „Vím, co smím“, dále se uspořádala série odborných seminářů pro pedagogy základních škol)
 • přerozdělení 287 684 Kč z výnosu z Nadačního investičního fondu za rok 2001 mezi projekty jedenácti organizací zaměřených na ochranu dětí
 • předání finančního daru v celkové výši 500 000 Kč deseti rodinám s dětmi v obci Hořín na Mělnicku, které byly postiženy srpnovými povodněmi

2001

 • 2. dubna spuštěna Rodičovská linka
 • přerozdělení 18,8 mil. Kč z konta nadace na projekty Sdružení Linka bezpečí (celostátní Linka bezpečí, Krizové centrum, Rodičovská linka, Internetová linka pro děti)
 • rozdělení výnosu z Nadačního investičního fondu za rok 2000 ve výši 295 909 Kč mezi 10 organizací, které se zabývají ochranou dětí
 • vydání Slabikáře dětských práv pro žáky I. stupně základních škol a Metodiky ke Slabikáři dětských práv za finanční pomoci společnosti Johnson & Johnson, spol. s r.o., a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

2000

 • poskytnutí nadačních darů ve výši 14,9 mil Kč ve prospěch Sdružení Linka bezpečí a dalších projektů zaměřených na ochranu dětí
 • výnos prostředků z Nadačního investičního fondu za rok 2000 činil 295 909,12 Kč

1999

 • poskytnutí nadačních darů v celkové výši 12,8 mil. Kč na celostátní Linku bezpečí, Krizové centrum a vyhovění několika dalším žádostem o poskytnutí finančních prostředků na ochranu dětí
 • přidělení 5,9 mil. Kč Nadaci Naše dítě z I. etapy rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu, které jsou určeny k navýšení základního jmění nadace

1998

 • shromáždění a přerozdělení 13 mil. Kč na projekty zaměřené na ochranu dětí

1997

 • 1. ledna zahájení provozu v nových prostorách
 • ČESKÝ TELECOM, a.s., umožňuje bezplatné volání všem dětem z celého území České republiky
 • přerozdělení sponzorských darů nadace ve výši 9 mil. Kč ve prospěch Sdružení Linka bezpečí dětí

1996

 • rekonstrukce sídla Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, přestěhování Linky bezpečí do nových půdních prostor
 • seminář s britskými odborníky z NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) a Childline pro sociální pracovníky konaný pod záštitou a ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí

1.1.1995

 • otevření Krizového centra Linky bezpečí jako nestátního zdravotnického zařízení s cílem pomáhat především dětem zneužívaným, týraným a zanedbávaným

1. 9. 1994

 • zahájení činnosti Linky bezpečí a bezplatného provozu pro pražské děti

1.10.1993

 • založení Nadace Naše dítě Ing. Zuzanou Baudyšovou
 • vytyčení a příprava projektu Linka bezpečí
ENCZ